Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie - Fundusz alimentacyjny

Informacje

Fundusz alimentacyjny

Artykuły

 • Harmonogram wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2023/2024

  Harmonogram wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2023/2024

  Miesiąc wypłaty

  Data wypłaty

  Październik 2023

  24.10.2023 r.

  Listopad 2023

  24.11.2023 r.

  Grudzień 2023

  20.12.2023 r.

  Styczeń 2024

  24.01.2024 r.

  Luty 2024

  26.02.2024 r.

  Marzec 2024

  25.03.2024 r.

  Kwiecień 2024

  24.04.2024 r.

  Maj 2024

  24.05.2024 r.

  Czerwiec 2024

  24.06.2024 r.

  Lipiec 2024

  24.07.2024 r.

  Sierpień 2024

  26.08.2024 r.

  Wrzesień 2024

  24.09.2024 r.

   

  Czytaj Więcej o: Harmonogram wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2023/2024
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity  Dz. U. z 2020r. poz.808).

  Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

  Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 lipca w wersji elektronicznej a od 1 sierpnia w wersji papierowej.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • obywatelom polskim,
  • cudzoziemcom:
   - jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
   - przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
   - przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

  Świadczenia z funduszu przysługują osobom, o których mowa w art. 1 ust.1 ustawy, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji. Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  1. braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

  Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego muszą spełniać kryterium dochodowe – miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć  od dnia 1 października 2020 roku kwoty 900,00 zł netto.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 
  - została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  - zawarła związek małżeński.

  Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne, od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w tutejszym ośrodku, do końca okresu świadczeniowego.

  Uwaga: W przypadku gdy świadczenie z funduszu alimentacyjnego dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do ośrodka pomocy społecznej wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres dwóch ostatnich miesięcy.

  Czytaj Więcej o: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego