Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie - Zasiłek rodzinny i dodatki

Informacje

Zasiłek rodzinny i dodatki

Artykuły

 • Zasiłek rodzinny i dodatki

  Świadczeniami rodzinnymi są:

  1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
  2. Świadczenia opiekuńcze: w tym zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy   i świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna.
  3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
  4. Świadczenie rodzicielskie.

  Świadczenia rodzinne przysługują: obywatelom polskim, cudzoziemcom: – do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, – jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, – przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.                                                                                                               Świadczenia rodzinne przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium RP przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

  ZASIŁEK RODZINNY  ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

  1. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  2. Opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. Osobie uczącej się.

   

  Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  1) 18 roku życia albo,

  2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

   Od 1 listopada 2016 roku do nadal  wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

  95,00 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

  124,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

  135,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

  Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. Od 1 listopada 2015 roku do nadal dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 674,00 zł (art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych). Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności dochód nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł (art. 5 ust 2 w/w ustawy).

  Każdy okres zasiłkowy trwa od listopada do października roku następnego. W tym okresie rokiem kalendarzowym (bazowym) poprzedzającym każdy okres zasiłkowy jest rok, za który rozliczyliśmy się z Urzędem Skarbowym na dzień 1 listopada. Dla okresu zasiłkowego 1.XI.2022 – 31.X.2023 rokiem bazowym jest rok 2021. Jeśli sytuacja zawodowa któregokolwiek z członków rodziny uległa zmianie od roku bazowego do dnia złożenia wniosku o w/w świadczenie (np. podjęto zatrudnienie w innej firmie niż w roku bazowym) niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (np. podjęto zatrudnienie w lutym – niezbędne są dochody za miesiąc marzec).

   Od 1 stycznia 2016 roku wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny. Zarówno wniosek jak i załączniki opatruje się podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  DO ZASIŁKU RODZINNEGO PRZYSŁUGUJĄ DODATKI Z TYTUŁU:

  • urodzenia dziecka;
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • samotnego wychowywania dziecka;
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
  • rozpoczęcia roku szkolnego;
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

  DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA.

  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom albo opiekunowi prawnemu dziecka.

  Wysokość dodatku jednorazowo – 1000,00 zł

  Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka składa wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, do którego dołącza zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

  DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO.

  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

  Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

  1. 24 miesięcy kalendarzowych;
  2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
  3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

   Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:

  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
  • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego
  • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego;

  oraz gdy

  • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej;
  • w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

  W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

  1. świadczenia rodzicielskiego lub
  2. świadczenia pielęgnacyjnego, lub
  3. specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
  4. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
  5. zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

  przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

  DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA.

  Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

  Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
  1. Kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
  2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
  3. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne.

  Od 1 listopada 2016 roku do nadal wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

  W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

  Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

  DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ.

  Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

  Od 1 listopada 2016 roku do nadal wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

  DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA  I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO.

  Od 1 listopada 2016 roku do nadal wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:
  – 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  – 110,000 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

  Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

  DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO.

  Dodatek przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej lub gdy ukończyło 18 rok życia.
  Wysokość dodatku – 100,00 zł

  Wniosek o wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

  DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA.

  Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

  Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
  1. zaświadczenie ze szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
  2. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
  3. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
  Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
  Od 1 listopada 2016 roku do nadal wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:

  • 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej  lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
  • 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.

  TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

  Wniosek i załączniki do wniosku można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup po ich uwierzytelnieniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP  i bankowości elektronicznej od dnia 1 lipca. Od dnia 1 sierpnia zaś w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagnańsku ul. Spacerowa 8A.

  Sprawa załatwiana jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

  INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPESKIEJ.

  Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tj. od 1 maja 2004 roku Polacy przemieszczając się w celach zarobkowych, w granicach UE i EOG nabywają prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich. Osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne w krajach UE lub EOG można je otrzymać tylko wtedy, jeżeli wykonuje tam pracę legalną:

  • jest zatrudniona - jest tzw. pracownikiem najemnym,
  • prowadzi działalność gospodarczą.

  Osoba pracująca legalnie w krajach UE i EOG ubiegająca się o świadczenia rodzinne podlega pod ustawodawstwo kraju, w którym ubiega się o te świadczenia. Aby je otrzymać trzeba spełnić kryteria w nim obowiązujące.

  W przypadku gdy jedno z rodziców mieszka z dziećmi i jest nieaktywne zawodowo w Polsce (oznacza to osobę, która w Polsce nie jest zatrudniona, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego, nie przebywa na urlopie wychowawczym i nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych), natomiast drugie z rodziców dziecka pracuje w kraju UE lub EOG wówczas krajem właściwym do wypłaty świadczeń rodzinnych będzie kraj wykonywania pracy. W związku z powyższym wniosek powinien być złożony w państwie zatrudnienia.

  Inaczej jest w przypadku gdy:

  -  jedno z rodziców mieszka z dziećmi i ten rodzic jest aktywny zawodowo w Polsce (oznacza to osobę, która w Polsce jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą, posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego /jest ubezpieczona w KRUS/, przebywa na urlopie wychowawczym i pobiera zasiłek dla bezrobotnych, itp.), natomiast drugi z rodziców dziecka pracuje w innym kraju UE lub EOG, to w pierwszej kolejności krajem właściwym do wypłaty świadczeń rodzinnych będzie kraj zamieszkiwania dzieci i wykonywania pracy – POLSKA. W przypadku, gdy świadczenia rodzinne w Polsce są niższe od świadczeń z drugiego kraju /wykonywania tylko pracy/, wtedy przysługuje nadwyżka z tego kraju UE lub EOG. Wniosek powinien być również złożony przez drugiego z rodziców w państwie wykonywania pracy.

  - rodzic mieszkający z dziećmi w Polsce jest aktywny zawodowo i nie spełnia kryteriów ustawowych w Polsce do przyznania świadczeń rodzinnych, natomiast drugi z rodziców pracujący w kraju UE lub EOG spełnia kryterium w tym kraju do przyznania świadczeń rodzinnych to wtedy będzie je otrzymywać tam w całości.

  Aby uzyskać świadczenia rodzinne w kraju UE, w którym osoba pracuje, powinna ona złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w instytucji właściwej do wypłaty świadczeń rodzinnych w tym kraju. Instytucja właściwa kraju UE i EOG prześle do kraju, w którym zamieszkują członkowie rodziny lub wyda wnioskodawcy właściwy formularz ( E400/E401, E402, E403, E404, E405, E407, E411) celem sprawdzenia czy w kraju zamieszkiwania członków rodziny są pobierane świadczenia.

  Formularze E401 i E411 mogą być wypełniane i potwierdzane wyłącznie przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dla mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego.

  Siedziba: Al. IX Wieków Kielc 3  25-516 Kielce  

  Czytaj Więcej o: Zasiłek rodzinny i dodatki