Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie - Zapytanie ofertowe dotyczące door to door - dostawa paliwa do pojazdu (3)

Informacje

Zapytanie ofertowe dotyczące door to door - dostawa paliwa do pojazdu (3)

2022-01-20 - Dodano: Protokół z otwarcia ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto

 

I. Zamawiający:

Gmina Radków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie

Adres: Radków 99, 29-135 Radków

Numer telefonu; 34/35-41-121 numer faksu: 34/ 35-41-121

Adres e-mail:gops_radkow@poczta.onet.pl strona internetowa: wwwgopsradkow.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30

 

II. Tryb i podstawa postępowania.

Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Radków, w ramach Osi Priorytetowej II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn. ”Usługa indywidualnego transportu door-to-door, w ramach Osi Priorytetowej II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zamówienie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego nie przekraczającego 130 000 złoty. Podstawy postępowania określają aktualne na dzień wszczęcia postępowania Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Złożenie oferty przez zaproszonego do jej złożenia potencjalnego Wykonawcy nie jest jednoznaczne
z jej zaakceptowaniem przez Zamawiającego i nie stanowi automatycznie podstawy do ewentualnego zawarcia umowy.

III. Nazwa zamówienia:

Dostawa paliwa do pojazdu wykorzystywanego w ramach projektu pn. „Usługa indywidualnego transportu door-to-door.

IV. Określenie rodzaju zamówienia, przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu
zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdu wykorzystywanego w ramach projektu pn. „ Usługi indywidualnego transportu door-to-door.

2Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09134000 - Oleje napędowe

3. Zamawiający szacuje, że w okresie obowiązywania umowy dokona zakupu łącznie 9000 litrówoleju napędowego. Rzeczywista, ostateczna ilość i wartość zakupionego paliwa wynikać będzie z potrzeb zamawiającego wynikłych w trakcie obowiązywania umowy oraz cen paliwa. Wykonawcy, z którym podpisana zostanie umowa na realizację zamówienia nie przysługuje, z tytułu mniejszej niż szacowana realizacji przedmiotu zamówienia, prawo jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego. Zamawiający określi maksymalną wartość umowy. Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania ulegnie rozwiązaniu po osiągnięciu maksymalnej wartości umowy, chyba że strony umowy uzgodnią inaczej na zasadach określonych we wzorze umowy.

4Okres realizacji umowy: od 20 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022

5. Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 r, poz. 1680 z późn. zm.) oraz normy PN-EN 590+A1:2017-06.

Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją paliw w promieniu 25 km od siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie. Przez dysponowanie stacją zamawiający rozumie stacje paliw należące do wykonawcy lub podmiotów z którymi wykonawca podpisał stosowne umowy.

6. Zamówienie realizowane będzie w systemie bezgotówkowym na podstawie bezgotówkowego rozliczenia dostaw. Wykonawca rejestruje rodzaj zakupionego paliwa, datę i miejsce transakcji, ilość i wartość zakupu. Dowodem dokonania transakcji jest wystawienie po jej realizacji dokumentu, na podstawie którego zamawiający mógłby sprawdzić prawidłowość danych w nich zawartych. Faktury VAT za dokonane transakcje wystawiane są przez wykonawcę po każdym zakupie paliwa. Zamawiający zapłaci kwoty wynikające z faktury VAT po cenach obowiązujących na danej stacji paliw w dniu zakupu. Forma płatności: przelew z terminem płatności do 14 dni od daty jej otrzymania.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty spełniające poniższe warunki.

2. Wymogi formalne jakie musi spełniać Oferent ubiegający się o realizację zamówienia:

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania – spełnienie warunku przez Oferenta weryfikowane będzie na podstawie oświadczeń stanowiących Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego w ramach zapytania ofertowego. Wykonawca wraz z dostarczeniem formularza ofertowego zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, w tym:

  • Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem podpisania umowy (Zamawiający dopuszcza wydruki pobrane z właściwych stron internetowych).

  • Kserokopii koncesji na obrót paliwami ciekłymi – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2) Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – spełnienie warunku przez Oferenta weryfikowane będzie na podstawie oświadczeń stanowiących Załącznik Nr 3 do formularza ofertowego w ramach rozeznania rynku. W przypadku złożenia oferty przez Oferenta powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku.

3. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków powoduje odrzucenie oferty.

4. Zamawiający może w toku badania ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Wymagania i warunki Zamawiającego:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium;

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zadań objętych niniejszym zamówieniem.

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub jego części bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

VII. Wymogi dotyczące sporządzenia oferty:

1. Oferent powinien sporządzić ofertę w formie pisemnej lub elektronicznie, na wzorze/szablonie załączonym do niniejszego zapytania Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

2. Wartość oferty musi być obliczona w oparciu o ceny brutto za 1 litr paliwa (oleju napędowego) . Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

3. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Oferent poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. tj.: opłaty celne i podatkowe, VAT (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie).

4. Od Oferenta wymaga się wskazania w ofercie adresu/-ów stacji, na których możliwa będzie realizacja dostaw paliwa na potrzeby realizacji Projektu. Oferta złożona ze wskazaniem adresu siedziby stacji powyżej 25 kilometrów od siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie zostanie odrzucona.

5. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1)Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

2)Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

3)Załącznik nr3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

4) Dokument lub dokumenty*, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np.

- aktualny odpis z właściwego rejestru,

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

*) Nie dotyczy osób fizycznych składających ofertę we własnym imieniu.

5) Aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm .)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do uzupełnienia treści oferty o brakujące dokumenty lub możliwość poproszenia Wykonawców o wyjaśnienia treści złożonej oferty. Brak uzupełnienia oferty lub brak wyjaśnienia oznacza, że oferta nie będzie brała udziału w dalszym etapie procedury zapytania ofertowego i dalszej ocenie.

 

VIII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena, odległość od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie. .

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w przedmiocie zamówienia. Ostateczna liczba punktów stanowić będzie punkty uzyskane w kryterium: P=Pc+Po.

C- cena wynikająca z oferty

O – odległość od Zamawiającego

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

Waga:

dla C – 60

dla O– 40

Sposób obliczenia punktów:

Dla kryterium C:

Liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie złożonej oferty najtańszej (C oferte najtańszą) przez cenę oferty badanej (C cenę badaną) oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 60%.

Przeliczenie wg wzoru:

Pc (liczba punktów) = C (oferta najtańsza)/C (cenę badaną) *60

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium C to 60 (PC).

Dla kryterium O:

Liczba punktów dla kryterium O obliczona zostanie przez podzielenie kilometrów oferty badanej

(O oferty najniższaa) przez wartość oferty badanej oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 40.

Przeliczenie wg wzoru:

Po (liczba punktów) =O(oferty najniższa)/O(badaną) * 40

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium O to 40 (Po).

Cenę Wykonawca przedstawi w formularzu oferty (załącznik nr 1) do niniejszego zapytania. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość oferty musi być obliczona w oparciu o ceny brutto za 1 litr paliwa (oleju napędowego) przyjmując ceny obowiązującej na rynku. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

 

Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań formalnych zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów i spełni wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert. Oferty zostaną ocenione przez pracowników zamawiającego prowadzących postępowanie.

 

IX. Termin wykonania zamówienia :

- Planowana ocena ofert nastąpi dnia 20 stycznia 2022 roku.

- Planowany termin podpisania umowy - nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

- Termin realizacji zamówienia – 21 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

X . Miejsce i termin składania ofert

1. Miejsce składania ofert:

Ofertę wraz załącznikami należy złożyć:

a) osobiście lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie.

b) pocztą elektroniczną w formie scanu formularza oferty w ramach rozeznania rynku wraz
z załącznikami zawierającego oryginalny podpis Oferenta na adres:  gops_radkow@poczta.onet.pl

2. Termin składania ofert upływa dnia: 19 stycznia 2022 roku.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie złożenia oferty decyduje  data wpływu oferty (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego) /data wpływu wiadomości email zawierającej ofertę.

 

XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z wyborem Zamawiającego (pisemnie, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną)

2. Zamawiający zawrze umowę według projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

3. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

XII. Informacje dodatkowe:

1. Oferenci przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

2. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: w sprawach dotyczących w zakresie merytorycznym i procedury zamówień publicznych –

Zdzisława Fatyga – główna księgowa GOPS Radków

Halina Knapik – kierownik GOPS Radków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie

Tel. 34/35-41-121

e-mail: gops_radkow@poczta.onet.pl

3. Formularz ofertowy nie jest wiążący i nie ma zastosowania wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.

5. Zaleca się, aby wszystkie pytania kierowane były na adres e-mail:  gops_radkow@o.poczta.onet.pl

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania Ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści zapytania wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Ofert.

7. Jeżeli prośba o wyjaśnienie zapytania, wpłynie po upływie powyższego terminu lub dotyczy wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie treści zapytania.

9. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania niezwłocznie przekazując je oferentowi, który zadał pytania.

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania ofertowego, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

 

XIII. Informacja dotycząca danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie , reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Radkowie Halinę Knapik.

  • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie jest Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Kościuszki 11 lok.110, 25-310 Kielce email.: iod@czi24.pl

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Dostawa paliwa do pojazdu wykorzystywanego w ramach projektu pn. Usługa indywidualnego transportu door-to-door” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku.

  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_________________

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.