SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RADKÓW

 

Informujemy, iż w roku bieżącym rozpoczynamy realizację usługi dla mieszkańców gminy Radków, którzy wymagają wsparcia w zakresie transportu do placówek, instytucji na terenie gminy Radków, jak również poza naszym terenem,.
Na potrzebę realizacji usługi w ramach Działania 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 planujemy zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
W grudniu 2020 roku pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, a Gminą Radków reprezentowaną przez Wójta Gminy Jarosława Dominika oraz skarbnikiem Gminy panią Ewą Wilk zawarta została umowa o realizację projektu. Umowa zakłada realizacje projektu na lata 2021-2022, na łączną kwotę 535 027,80 zł.
Wyrażam przekonanie, że usługa door-to-door umożliwi wydostanie się z miejsca zamieszkania i przejazd do miejsca docelowego na przykład Ośrodka Zdrowia, urzędu, umożliwi uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej i pełnienie ról społecznych. Projekt pod szyldem „door-to-door” ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek rehabilitacji, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony. Dzisiaj osoba niepełnosprawna musi korzystać z środków transportu zbiorowego, który nie zapewnia w wystarczającym stopniu bezpośredniego dotarcia do danych placówek.
W związku z prowadzoną rekrutacją zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych do korzystania z transportu w roku bieżącym i w kolejnych latach. Chęć uczestnictwa w projekcie należy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie tel. 34/35-41-120 lub komórkowy 665-440-899, do radnego lub sołtysa.
Termin rekrutacji 08.04.2021r. – 30.04.2021r.

 

Halina Knapik
Kierownik GOPS Radków