EFS980x150

 

2021-06-02 - Dodano: Ogłoszenie o wyniku postępowania

2021-05-12 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty samochód

2021-05-05 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2021-05-05 - Dodano: Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

2021-04-30 - Dodano: Odpowiedź na pytania.2

2021-04-27 - Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2, Zmiana SWZ-27.04.2021

2021-04-26 - Dodano: Odpowiedzi 1 -10 do zapytań

2021-04-22 - Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2021-04-21 - Dodano: Informacja o zmianie SWZ

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r.

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) — dalej p.z.p.
na realizację zamówienia pn.


„Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Door-to-Door”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną przy użyciu
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl
oraz strony ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Nr postępowania: GOPS.26.3.2021

Szczegóły w załącznikach.