REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO
TRANSPORTU DOOR- TO - DOOR

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Działając na rzecz mieszkańców z tereny gminy Radków, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawności oraz osób starszych, dążąc do ułatwienia im przemieszczenia się określa się zasady organizacji i funkcjonowania przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy

 

§ 2

Ilekroć w treści Regulaminu jest mowa o:
1. Regulaminie – rozumie się rzez to zasady organizacji funkcjonowania usługi indywidualnego transportu door to door.
2. Osoby niepełnosprawne – rozumie się przez to osoby, które nie potrafią samodzielnie, całkowicie lub częściowo zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na wskutek wrodzonego lun nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej. Osoby niepełnosprawne legitymują się trzema stopniami; znacznym, umiarkowanym i lekkim.
3. Usługodawca – Gmina Radków.
4.Realizator usługi - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie.
5. Usługobiorca – dorosła osoba zamieszkująca gminę Radków, mająca trudności z mobilnością w zakresie społeczno zawodowym korzystająca z usługi transportowej.
6. Kurs – rozumie się przez to przejazd z miejsca podstawienia pojazdu do miejsca docelowego wyznaczonego przez pasażera lub dyspozytora.
7. Pojazd – pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zakupiony przez Gminę w ramach środków PEFRON.
8. Dyspozytor – osoba zatrudniona w projekcie zajmująca się ustalaniem harmonogramu przewozu , współpracujący z kierowcą i pasażerami. Prowadzący ewidencję przewozu.
9. Asystent osoby niepełnoprawnej – osoba zatrudniona w ramach projektu zajmująca się pomocą przy wsiadaniu, wysiadaniu i dotarciu do celu osobie wymagającej takiego wsparcia.
10. Aktywizacja społeczno-zawodowa - odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestnika w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna), obudowa i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa, lub zapobieganie procesom bóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.
11. Usługa transportowa -usługa indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmująca pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.
Usługa transportowa door to door w gminie Radków uwzględniając potrzeby i diagnozę sytuacji lokalnej wykonywana będzie poprzez samodzielne wykonywanie usługi.
Rozdział II
Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania przewozu osób niepełnosprawnych.

 

§ 3

1. Do korzystania z przewozu uprawnione będą osoby z terenu gminy Radków, które ukończyły 18 rok życia, posiadają trudności z mobilnością w zakresie społeczno-zawodowym. Odbiorcami wsparcia będą zarówno osoby posiadające stopień niepełnosprawności (lub równoważne), jak i nie posiadające takiego orzeczenia, a wymagające wsparcia w zakresie mobilności.
2. Promocja projektu rozpocznie się z wykorzystaniem wiedzy pracowników GOPS Radków. Nawiązany zostanie kontakt z organizacjami i lokalnymi instytucjami w celu rozpowszechnienia projektu. Informacja o projekcie przekazana zostanie do parafii. Na bieżąco trwała będzie współpraca z sołtysami i radnymi . Akcja informacyjna rozpowszechniona zostanie w lokalnych mediach i na stronie internetowej GOPS oraz Gminy Radków.
2. Aktywizacja społczno-zawodowa wspierana będzie przez usługi aktywnej integracji. Do usługi aktywnej integracji należą usługi o charakterze ;
• społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
• zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenia w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia,
• edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy,
• zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zawodowych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy
3. Organizatorem przewozów na rzecz osób wymagających wsparcia będzie Gmina Radków, realizatorem usług będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie.
4. Rekrutacją do projektu przeprowadzą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie przy współpracy z radnymi, sołtysami z terenu gminy Radków oraz lokalnymi mediami społecznościowymi.
5. W trakcie realizacji projektu usługi świadczone będą bezpłatne,
6. Przejazdy realizowane będą codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 – 15.00, jak również w dni wolne od pracy, ze względu na całkowity brak transportu publicznego w dni wolne od pracy, przewóz osób świadczony będzie również w ni wolne od pracy.W wyjątkowych sytuacjach godziny przejazdów mogą ulec zmianie.
7. Koordynacja projektu należeć będzie do pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Radkowie w ramach obowiązków służbowych.
8. Harmonogram wyjazdów ustalał będzie dyspozytor, który współpracował będzie z uczestnikami i kierowcą. Dyspozytor prowadzi będzie dokumentację uczestników i prowadził będzie karty przejazdów.
9. Przewóz użytkowników realizowany będzie w oparciu o pojazd dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zakupiony w ramach projektu.
10. Opis procedury kontroli i monitoringu jakości usługi;
• Osoba korzystająca z usługi transportowej door to door ma prawo do składania skarg i reklamacji w zakresie wykonywanej usługi . Skargę można złożyć pisemnie lub ustnie.
Pisemnie na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie , Radków 99, 29-135 Radków,
e -mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie nr 34/35-41-120 wew.34 lub 665-440-899 .
W skardze należy uwzględnić ; dane osoby zgłaszającej, opis sytuacji, sformułowanie zarzutu, wskazanie punktu Regulaminu, który zdaniem autora został naruszony.
• Realizator usługi przeprowadzi postepowanie wyjaśniające. W terminie 14 dni zostanie udzielona odpowiedz zgłaszającemu.
11. Formy kontroli i monitoringu jakości usługi w kontekście uwarunkowań danych JST uwzględniać będą;
Analizę danych na podstawie ;
• Liczby użytkowników usługi (rocznie, miesięcznie),
• Liczbę kursów dziennie/miesięcznie,
• Liczby zrealizowanych kursów,
• Czas przejazdu, czas oczekiwania na użytkownika, czas postoju bez realizacji żadnej usługi,
• Częstotliwości kursów w poszczególne dni tygodnia wraz z dookreśleniem najbardziej popularnych godzin przejazdu,
• Liczba i powody odmów wykonania usługi transportowej przez JST,
• Liczba odwołań rezygnacji
• Określenie celu podróży,
• Określenia najbardziej popularnych miejsc docelowych przejazdów.
12. Realizator dokonywać będzie zbiorczych podsumowań i analiz zebranych danych, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Efektem analizy będzie notatka zawierająca zbiorcze dane oraz porównanie ich założeniami przyjętymi w Koncepcji.

 

Rozdział III

Uprawnienia i obowiązki pasażera.

 

§ 4

1. Zgłoszenie na przewozy przyjmowane będą w co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem , drogą elektroniczną, w formie pisemnej lub telefonicznej, w dni powszednie od godz. 7.00 – 14.00.
W zgłoszeniu należy podać;;
- dane osobowe osoby zgłaszającej oraz pasażera, adres zamieszkania numer telefonu,
- datę i godzinę dokonania przewozu,
- miejsce podstawienia pojazdu i miejsce docelowe ewentualnie trasę przejazdu,
2. Przed pierwszym transportem uczestnik składa;
1. Deklarację obejmującą; imię i nazwisko odbiorcy usługi, wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie z usługi (np. niepełnosprawność lub inne), wiek oraz płeć, cel podróży i przypisanie celu podróży do możliwych form aktywizacji społeczno-zawodowej/usługi integracji społecznej. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów do skorzystania z usługi transportu door-to-door. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.
3. Po przyjeździe pojazdu do miejsca odbioru osoby wymagającej usługi transportowej, pasażer okazje dokument uprawniający do korzystania z transportu (legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości).
3. W każdym przypadku o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Osoba niepełnosprawna korzystająca z usługi ma prawo do bezpłatnej opieki ze strony zatrudnionego asystenta osoby niepełnosprawnej tj. pomocy przy wsiadaniu, wysiadaniu z pojazdu oraz przemieszczaniu się z budynku do pojazdu i z pojazdu do budynku (miejsca docelowego).
5. Osoba niepełnosprawna, z którą nie można nawiązać bezpośredniego kontaktu , może korzystać z usługi tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Opiekun nie ponosi opłaty za transport.
6. Pasażer ma prawo do przewozu jednego bagażu mieszczącego się w pojeździe bez utrudnienia dla innych pasażerów i bez zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
7. W przypadku rezygnacji z usługi bez wcześniejszej informacji, kierownik projektu może odmówić osobie kolejnego wyjazdu. Pasażer ma obowiązek podporządkowania się wskazaniom usługodawcy.
8. Pasażer ma obowiązek podporządkowania się wskazaniom kierowcy/asystenta w zakresie bezpieczeństwa przewozu.

 

Rozdział IV
Uprawnienia i obowiązki przewoźnika

 

§ 5

1. Do obowiązków przewoźnika należy;
1. Utrzymanie gotowości przewozowej pojazdu.
2. Przyjmowanie zgłoszeń na wykonywanie usługi przewozu i wypisywanie ich do rejestru: rejestr obejmuje dane osobowe pasażera, jego adres, trasę i termin przewozu oraz rodzaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
3. Potwierdzenie uprawnień pasażera na podstawie dokumentu tożsamości oraz dokumentu wskazanych w § 4 pkt.2. Potwierdzenia dokonuje się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego..
4. Informowanie pasażerów o wszelkich zmianach, w tym o zmianie terminu wykonania usługi i trasie przejazdu.
5. Udzielenie bezpłatnej pomocy osobie niepełnosprawnej przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu oraz przemieszczeniu się z budynku do pojazdu i z pojazdu do budynku (miejsca docelowego).

 

§ 6

Do uprawnień przewoźnika należy;
1. Prawo do łączenia kursów w celu maksymalnego wykorzystania przebiegu pojazdu.
2. Prawo do odmowy wykonania zamówionego transportu w przypadku;
a. przewożenia przez pasażera bagażu zagrażającego bezpieczeństwu innych pasażerów, bądź usługodawcy,
b. widocznego stanu wskazujące na spożycie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,
c. agresywne zachowanie pasażera,
d. kilkukrotne (dwa i więcej) nieuzasadnione rezygnacje z uzgodnionego transportu),
e. prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia na wykonanie usługi na określony dzień i godzinę,
jeżeli przewóz wykraczać będzie poza zdolność przewozową, powiązaną z wcześniej złożonymi zgłoszeniami. W takiej sytuacji usługodawca powinien zaproponować inny termin realizacji przewozu.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

 

§ 7

1.Niniejszy Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej gminy Radków, strony internetowej GOPS Radków oraz na tablicy ogłoszeń GOPS Radków.
2. Zmiany w Regulaminie wymaga formy i pisemnej i ogłoszone Zarządzeniem Wójta Gminy Radków.

 

Kierownik GOPS Radków
Halina Knapik