EFS980x150

ZARZĄDZENIE NR 8/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radkowie

z dnia 20.05.2021 roku.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Radkowie za święto przypadające w sobotę 01maja 2021 r.

 

Na podstawie art. 33 ust.3. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 1320 z póź. zm, w związku z art.1 pkt.1 lit. i ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U z 2020r. poz.1920, z póź. zm), § 7 pkt 7 Statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Radkowie Uchwała Rady Gminy XIII/84/2016 z dnia 01 marca 2016 roku, § 11, § 13 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie Zarządzenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie nr 4/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dzień 04 czerwca 2021 (piątek) zarządzam dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, za święto przypadające 01 maja 2021 roku (sobota, tj. w dniu wolnym od pracy.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie

Halina Knapik

Załączniki:
FileFile size
Download this file (dzien wolny.pdf)dzien wolny.pdf585 kB