EFS980x150

2021-03-10 - Dodano: Unieważnienie zapytania ofertowego

 

GOPS.4220.2.2021                                                                                                  

01/03/2021 r        

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W umowie o dofinansowanie projektu BEZ BARIER (nr umowy RPSW.09.02.01-26-0090/18-00) zamawiający został zobowiązany do dokonywania zamówień w pierwszej kolejności u Podmiotów Ekonomii Społecznej

I. Zamawiający:

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

   w Radkowie

   Radków 99, 29-135 Radków

NIP 656-196-28-34

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego przed terminem składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego www.gopsradkow. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

b) Zapytanie realizowane będzie na podstawie umowy podpisanej przez strony po wybraniu najkorzystniejszej oferty określającej zakres zapytania oraz cenę.

 1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) max. 20 beneficjentów projektu BEZ o minimalnym zakresie:
  1. Świadczenie z tytułu śmierci - min. suma ubezpieczenia 9 800,00 zł
  2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - min. suma ubezpieczenia

9 800,00 zł

c. Assistance min. 9 800,00 zł

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania polisy do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

5.1. Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. Cena brutto 80%
2.

Wykonawca zamówienia bądź osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego

20%

a. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

b, Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

Nr kryt. Wzór
1.

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb x 80 gdzie:

-  Cn — najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych

-  Cb - cena oferty badanej

80 -wskaźnik stały

2. 20 pkt otrzyma Wykonawca zamówienia bądź osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia które są osobami niepełnosprawnymi. Do załącznika nr I należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej wykonującej zadanie (np. orzeczenie o niepełnosprawności lub inne).
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru
 2. Opis sposobu obliczenia ceny:
  1. cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku;
  2. cena podana w ofercie powinna być cena brutto tzn. powinna obejmować wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacja przedmiotu zamówienia, niezbędne do prawidłowego i pełnego jego wykonania oraz uwzględniać wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty wynikające z realizacji zamówienia, jak również ewentualne upusty i rabaty skalkulowane przez Wykonawcę;
 3. Składanie ofert:
  1. Termin składania ofert upływa 8 marca 2021 r.
  2. Miejscem składania ofert jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie, Radków 99, 29-135 Radków - w godzinach urzędowania, tj.

od godz. 7.30- do 15.30 od poniedziałku do piątku.

 1. Dopuszczalna forma składania ofert: osobiście w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z dopiskiem „Ubezpieczenie NNW beneficjentów” lub w formie skanów na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Uprawniona osoba do kontaktowania się z oferentami:

Zdzisława Fatyga tel. 034 35-41-120

Wszelkie pytania odnoście sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy sformułować na piśmie i przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Radkowie, Radków 99, 29-135 Radków mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzanie o ochronie danych ) puli. (Dz. Urz. UE nr 119 z 04.05.2016) informujmy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie, Radków 99, 29-135 Radków, tel.34/35-41-120 wew.34
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienie w ramach projektu „ Bez Barier”,
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania w przepisów odrębnych, w tym przepisów archiwalnych
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 li. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g w/w Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada:
 • na podstawie art. 15 w/w Rozporządzenia prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 w/w Rozporządzenia prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych ( Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa zamiany wyniku postępowania o zapytanie ofertowe ani zmiana postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu/ notatki służbowej oraz jego załączników);

-   na postawie art. 18 w/w Rozporządzenia prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 w/w Rozporządzenia. ( Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewniania korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

-   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy w/w Rozporządzenia;

8) Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:

-  w związku z art.. 17 ust 3 lit. b, d lub we w/w Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 w/w Rozporządzenia;

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.

c w/ w Rozporządzenia.

9. Wymagane dokumenty:

 1. Formularz ofertowy — Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych — Załącznik nr 2
 3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej świadczącym usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego

                                                                                                            

Knapik Halina

Kierownik GOPS Radków