EFS980x150

Radków, dn. 26.02.2021

 

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 16/02/2021r.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr GOPS.4220.1.2021 z dnia 16/02/2021 r. na ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków beneficjentów projektu w ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający informuje, że we wskazanym terminie składania ofert na ww. zapytanie ofertowe, do dnia 25.02.2021 r. nie wpłynęła żadna oferta. Powodem unieważnienia postępowania jest zatem brak wpływu ofert.

 

Halina Knapik

kierownik GOPS Radków