EFS980x150

Zarządzenie Nr 7/2021 Kierownika GOPS w Radkowie z dnia 15 lutego 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej dla zamówień o wartości nie przekraczajacej równowartości kwoty 130 000 zł.

 

 

Na podstawie § 7 ust. 7 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie wprowadzonego Uchwałą Nr XIII/84 z dnia 01 marca 2016 roku oraz Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.z 2019 r, poz.1492 z póź. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam regulamin określający jednolite zasady pracy komisji przetargowej dla zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia pn. „Regulamin pracy komisji przetargowej dla zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości 130 000 zł”

§ 2

Za wykonanie niniejszego zarządzenia odpowiada kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w granicach posiadanych uprawnień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.