EFS980x150

ZAPYTANIE OFERTOWE


W ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W umowie o dofinansowanie projektu BEZ BARIER (nr umowy RPSW.09.02.01-26-0090/18-00) zamawiający został zobowiązany do dokonywania zamówień w pierwszej kolejności u Podmiotów Ekonomii Społecznej

I. Zamawiający:

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

   w Radkowie

   Radków 99, 29-135 Radków

  NIP 656-196-28-34

 

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020). Wykonawca, który nie spełni przedstawionego powyżej warunku zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego przed terminem składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie  Zamawiającego www.gopsradkow.pl Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
  3. Zapytanie realizowane będzie na podstawie umowy podpisanej przez strony po wybraniu najkorzystniejszej oferty określającej zakres zapytania oraz cenę.
 2. Przedmiotem zamówienia jest objęcie ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) max. 20 beneficjentów projektu BEZ  BARIER o minimalnym zakresie:
  1. Świadczenie z tytułu śmierci - min. suma ubezpieczenia 9 800,00 zł
  2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - min. suma ubezpieczenia

9 800,00 zł

c. Assistance min. 9 800,00 zł

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania polisy do dnia 31 grudnia 2021 r.

 1. Kryteria oceny ofert:

5.1. Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. Cena brutto 80%
2.

Wykonawca zamówienia bądź osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego

20%

a. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

b, Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

Nr kryt. Wzór
1.

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb x 80 gdzie:

-  Cn — najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych

-  Cb - cena oferty badanej

80 -wskaźnik stały

2. 20 pkt otrzyma Wykonawca zamówienia bądź osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia które są osobami niepełnosprawnymi. Do załącznika nr I należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej wykonującej zadanie (np. orzeczenie o niepełnosprawności lub inne).
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru
 2. Opis sposobu obliczenia ceny:
  1. cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku;
  2. cena podana w ofercie powinna być cena brutto tzn. powinna obejmować wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacja przedmiotu zamówienia, niezbędne do prawidłowego i pełnego jego wykonania oraz uwzględniać wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty wynikające z realizacji zamówienia, jak również ewentualne upusty i rabaty skalkulowane przez Wykonawcę;
 3. Składanie ofert:
  1. Termin składania ofert upływa 25 lutego 2021 r.
  2. Miejscem składania ofert jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie, Radków 99, 29-135 Radków - w godzinach urzędowania, tj.

od godz. 7.30- do 15.30 od poniedziałku do piątku.

 1. Dopuszczalna forma składania ofert: osobiście w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z dopiskiem „Ubezpieczenie NNW beneficjentów” lub w formie skanów na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Uprawniona osoba do kontaktowania się z oferentami:

Zdzisława Fatyga tel. 034 35-41-120

Wszelkie pytania odnoście sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy sformułować na piśmie i przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Radkowie, Radków 99, 29-135 Radków mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.