EFS980x150

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są:

 1. a)
 2. b)racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. c)przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. d)prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Kielcach [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Czytaj więcej: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Zarządzenie Nr 1/2021
Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radkowie
z dnia 07 stycznia 2021 r.

 

W sprawie regulaminu świadczenia usług transportowych door to door w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014- 2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

W celu organizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie w związku z realizacją Projektu Usługi indywidualnego transportu door to door dla mieszkańców gminy Radków, na podstawie §7 ust 7 statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie ustanowionego Uchwałą Rady Gminy z dnia 01.03.2016 roku, nr XIII/84/2016 zarządzam co następuje :

 

§1


Przyjmuje się regulamin Usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „ Usługi indywidualnego transportu door- to–door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych’ – mieszkańców Gminy Radków mających trudności w poruszaniu się, który stanowi załącznik niniejszego zarządzani.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Kierownik GOPS Radków
Halina Knapik

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Zarządzenie Nr 1-2021-skan.pdf)Zarządzenie Nr 1-2021-skan.pdf75 kB
Download this file (Zarządzenie Nr 1-2021.pdf)Zarządzenie Nr 1-2021.pdf64 kB

 

W miesiącu sierpniu 2020 roku Gmina Radków z inicjatywy kierownika GOPS Haliny Knapik aplikowała z wnioskiem w konkursie grantowym „Usługi indywidualnego transportu door -to – door realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Jako jeden z niewielu w województwie świętokrzyskim wniosek został oceniony pozytywnie i w grudniu 2020 roku Wójt Gminy Jarosław Dominik i Skarbnik Gminy Ewa Wilk podpisali umowę na realizację usług.
Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie.W ramach projektu osoby niepełnosprawne oraz osoby wymagające wsparcia w zakresie mobilności będą mieli możliwość skorzystać z indywidualnego transportu. Usługa ma przyczynić się do zwiększenia szans rozwoju tych osób, udziału w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej.

Czytaj więcej: USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU W GMINIE RADKÓW

 

Poczta Polska poinformowała o wysokości stawek, jakie będziemy płacić za abonament RTV w 2021 roku, poniżej znajdziecie szczegóły. Ceny poszły w górę w porównaniu z tym rokiem.

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik radiofoniczny wynosi 7,50 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 90,00 zł).

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 24,50 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 294,00 zł).\

Nieco mniej zapłacą osoby, które uiszczą opłatę abonamentową 2021 od razu za cały rok.

Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2021 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę.

 

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Wielu z Was z pewnością jednak bardziej niż to, ile wynoszą stawki za abonament RTV w 2021 interesuje to, że kto nie musi uiszczać opłaty abonamentowej. Tę kwestię dokładnie reguluje ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Na podstawie art. 4 ust. 1 z opłat abonamentowych zwolnione są:

 • osoby, co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub całkowitej niezdolności do pracy, lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

 • osoby, które ukończyły 75 lat,

 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną,

 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,

 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,

 • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,

 • osoby spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

 • osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

 • osoby bezrobotne,

 • osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego,

 • osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego,

 • osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Dodatkowo, na podstawie innych ustaw z opłat na abonament RTV zwolnieni są m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi, a także członkowie ich rodzin.

 

 

W związku z realizacją kolejnego etapu Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 informujemy mieszkańców gminy Radków
- posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
- mających trudności z dostępem do punktu szczepień, w szczególności osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu,
iż gmina w ramach równego dostępu do świadczeń zdrowotnych zapewni transport w/w osób do punktów szczepień.
W związku z powyższym osoby, które zechcą skorzystać z transportu zgłaszają takie potrzeby pod numer telefonu:
665-440-899 – koordynator na potrzeby realizacji przewozów – Halina Knapik.
Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 -15.30.

 

Najserdeczniejsze Życzenia zdrowych, szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym 2021 Roku życzy


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie wraz z pracownikami.

 

bozenarodzenie2020

Zarządzenie nr 13/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radkowie

z dnia 14 grudnia 2020 roku.

 

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

Na podstawie art.33 ust.3. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 1040 z póź. zm, w związku z art.1 pkt.1 lit. i ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U z 2015r. poz.90, z póź. zm), § 7  pkt 7 Statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Radkowie Uchwała Rady Gminy XIII/84/2016 z dnia 01 marca 2016 roku, § 11 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie Zarządzenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie  nr 4/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Dzień 24 grudnia (czwartek) zarządzam dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 (sobota, tj. w dniu wolnym od pracy.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

 

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie.

Zapytanie ofertowe - dostawa paczek żywnościowych.

Szczegóły w załącznikach.