EFS980x150

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej.

 
 

Termin składania ofert upływa 29.03.2021 r.

 

Zachęcamy do udziału i upowszechnianiu informacji o konkursie.

Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na naszej stronie:

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws

oraz pod numerami telefonów: 41 342 11 80, 342 11 40

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza uzupełniający nabór do udziału w projekcie partnerskim pn.: „Bez barier” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie oraz Stowarzyszeniem Sprawniejsi.pl
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1, Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla mieszkańców powiatu włoszczowskiego a także objęcie wsparciem otoczenia w/w osób w tym podniesienie kompetencji opiekunów osób niepełnosprawnych oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy:
GRUPA 3 - osoby sprawujące pieczę zastępczą – miejsce rekrutacji PCPR Włoszczowa
GRUPA 4 – dzieci przebywające w pieczy zastępczej – miejsce rekrutacji PCPR Włoszczowa
W ramach projektu zaplanowano m.in.:
• poradnictwo specjalistyczne – prawne, psychologiczne;
• wyjazdowe treningi kompetencyjno – wspomagające;
• zajęcia wspomagające i edukacyjne.
TERMIN REKRUTACJI: 11.03.2021 r. – 16.03.2021 r.
Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają pracownicy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie pod numerem tel. 41 39 44 993 w godz. 7.30 -15.30.

2021-03-10 - Dodano: Unieważnienie zapytania ofertowego

 

GOPS.4220.2.2021                                                                                                  

01/03/2021 r        

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W umowie o dofinansowanie projektu BEZ BARIER (nr umowy RPSW.09.02.01-26-0090/18-00) zamawiający został zobowiązany do dokonywania zamówień w pierwszej kolejności u Podmiotów Ekonomii Społecznej

I. Zamawiający:

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

   w Radkowie

   Radków 99, 29-135 Radków

NIP 656-196-28-34

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego przed terminem składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego www.gopsradkow. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

b) Zapytanie realizowane będzie na podstawie umowy podpisanej przez strony po wybraniu najkorzystniejszej oferty określającej zakres zapytania oraz cenę.

 1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) max. 20 beneficjentów projektu BEZ o minimalnym zakresie:
  1. Świadczenie z tytułu śmierci - min. suma ubezpieczenia 9 800,00 zł
  2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - min. suma ubezpieczenia

9 800,00 zł

c. Assistance min. 9 800,00 zł

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania polisy do dnia 31 grudnia 2021 r.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe  GOPS.4220.2.2021 - objęcie ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków...

Radków, dn. 26.02.2021

 

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 16/02/2021r.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr GOPS.4220.1.2021 z dnia 16/02/2021 r. na ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków beneficjentów projektu w ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający informuje, że we wskazanym terminie składania ofert na ww. zapytanie ofertowe, do dnia 25.02.2021 r. nie wpłynęła żadna oferta. Powodem unieważnienia postępowania jest zatem brak wpływu ofert.

 

Halina Knapik

kierownik GOPS Radków

Zarządzenie Nr 7/2021 Kierownika GOPS w Radkowie z dnia 15 lutego 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej dla zamówień o wartości nie przekraczajacej równowartości kwoty 130 000 zł.

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 7/2021 Kierownika GOPS w Radkowie z dnia 15 lutego 2021

Zarządzenie  Nr 6/2021 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z dnia 15 lutego 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczajacej równowartości kwoty 130 000 zł.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 6/2021 kierownika GOPS w Radkowie z dnia 15 lutego 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE


W ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W umowie o dofinansowanie projektu BEZ BARIER (nr umowy RPSW.09.02.01-26-0090/18-00) zamawiający został zobowiązany do dokonywania zamówień w pierwszej kolejności u Podmiotów Ekonomii Społecznej

I. Zamawiający:

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

   w Radkowie

   Radków 99, 29-135 Radków

  NIP 656-196-28-34

 

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020). Wykonawca, który nie spełni przedstawionego powyżej warunku zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego przed terminem składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie  Zamawiającego www.gopsradkow.pl Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
  3. Zapytanie realizowane będzie na podstawie umowy podpisanej przez strony po wybraniu najkorzystniejszej oferty określającej zakres zapytania oraz cenę.
 2. Przedmiotem zamówienia jest objęcie ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) max. 20 beneficjentów projektu BEZ  BARIER o minimalnym zakresie:
  1. Świadczenie z tytułu śmierci - min. suma ubezpieczenia 9 800,00 zł
  2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - min. suma ubezpieczenia

9 800,00 zł

c. Assistance min. 9 800,00 zł

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania polisy do dnia 31 grudnia 2021 r.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - objęcie ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Znak: GOPS.26.2.2021                                                                  

Radków, dn. 09.02.2021 r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup i dostawę samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu "Door-to-Door"

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, przekazuję następujące informacje:

 

Informacja o unieważnieniu postępowania.

  

Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający opublikował w dniu 3 lutego 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00005116/01 na zakup i dostawę samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu "Door-to-Door".

Przedmiotowe ogłoszenie zostało udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego. Na stronie internetowej nie została natomiast udostępniona specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Tym samym Zamawiający nie wywiązał się z dyspozycji art. 280 ust. 1 pkt. 1 ustawy, tj. od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nie zapewnił bezpłatnego, pełnego, bezpośredniego i nieograniczonego dostępu na stronie internetowej prowadzonego postępowania do specyfikacji warunków zamówienia z załącznikami.

Postępowanie jest więc obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Specyfikacja warunków zamówienia uzyskuje charakter publiczny poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Niezrealizowanie tego obowiązku godzi w zasadę jawności oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Obowiązek udostępnienia ogłoszenia o zamówieniu i SWZ na stronie internetowej wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących, a zatem nie ma możliwości odstąpienia od realizacji tego obowiązku, czy też zrealizowania go w inny sposób.

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 6 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli jest ono obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Halina Knapik

Kierownik GOPS Radków

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Unieważnienie-skan.pdf)Unieważnienie-skan.pdf1801 kB
Download this file (Unieważnienie.pdf)Unieważnienie.pdf105 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, iż w dniu 19.01.2021 r. podpisana została umowa pomiędzy Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym OPR – Związek Stowarzyszeń Kielecki Bank Żywności, a Organizacją Partnerską o zasięgu lokalnym OPL – Gmina Radków, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie na realizację działań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wobec powyższego prosimy o zgłaszanie się w/w osób celem składania wniosków oraz otrzymania skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

Czytaj więcej: POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021