EFS980x150

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radkowie

z dnia 05 sierpnia 2020 roku.

 

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

 

Na podstawie art.33 ust.3. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 1040 z póź. zm, w związku z art.1 pkt.1 lit. i ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U z 2015r. poz.90, z póź. zm), § 7  pkt 7 Statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Radkowie Uchwała Rady Gminy XIII/84/2016 z dnia 01 marca 2016 roku, § 11 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie Zarządzenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie  nr 4/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dzień 14 sierpnia (piątek) zarządzam dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 (sobota, tj. w dniu wolnym od pracy.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radkowie.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020
Załączniki:
FileFile size
Download this file (Zarządzenie_9-2020.pdf)Zarządzenie_9-2020.pdf635 kB

Informujemy, iż w dniach od 09.06.2020 r. do 10.06.2020 r. wydawana będzie żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.

W związku z zagrożeniem związanym z wystąpieniem zachorowań spowodowanych zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 pracownicy socjalni pozostaną w kontakcie telefonicznym z zakwalifikowanymi osobami ustalając datę i godzinę odbioru żywności.

Osobom samotnym żywność dostarczana będzie na miejsce zamieszkania.