EFS980x150

Zasiłek rodzinny wypłacany jest co miesiąc, ma na celu pokrycie częściowych kosztów związanych z utrzymaniem dziecka i wynosi:

  • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
  • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
  • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Kryterium dochodowe
Jednym z warunków przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe. Miesięczny rodzinny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać:

  • 674 zł lub
  • 764 zł kiedy członkiem rodziny jest osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności.


Uwaga, zmiany w zasiłku rodzinnym 2016!
Od stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa "złotówka za złotówkę", według której rodzina przekraczająca próg dochodowy nie jest automatycznie pozbawiana zasiłku, ale jej świadczenie jest pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony próg dochodowy. Np. jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 680 zł, zostanie jej wypłacony zasiek pomniejszony o 6 zł.


Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko 2016?
jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu dochodowego (wyjaśnienie powyżej);
do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.


Świadczenia rodzicielskie dla wszystkich
Po urodzeniu dziecka rodzice, którym nie przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego, czy urlopu wychowawczego, będą przez 52 tygodnie dostawali świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł netto. Pieniądze będą wypłacane bez względu na dochód rodziny i rodzaj zatrudnienia: przysługują studentom, rolnikom, zatrudnionym w oparciu o umowę o dzieło i poszukującym pracy.
W przypadku urodzenia bliźniaków, okres przysługiwania świadczenia wydłuża się do 65 tygodni. Przy trojgu dzieciach do 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni.
Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
Uwaga!
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje rodzicom uprawnionym do zasiłku macierzyńskiego, osobom, które mogą skorzystać z podobnych świadczeń w ramach innego systemu niż powszechny system ubezpieczeniowy, rodzinom zastępczym zawodowym.
Nowe ustawa obowiązuje od stycznia 2016 roku.


Program Rodzina 500 plus - założenia
Każda rodzina ma otrzymywać od państwa 500 zł netto na każde drugie i kolejne dziecko. Pomoc wypłacana ma być co miesiąc do chwili ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Rocznie wsparcie może wynieść 6000 zł netto dla dziecka. Program ma także objąć pierworodne dzieci rodzin najbiedniejszych, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł ( w przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium wzrasta do 1200 zł). Kryteria dochodowe będą weryfikowane co trzy lata. Pierwsza weryfikacja zaplanowana jest na 1. października 2019 r.
Programem będą mogły zostać objęte rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodziny niepełne, rodzice pozostający w nieformalnych związkach oraz rodziny wychowujące dzieci adoptowane. Wsparcie nie będzie przysługiwać dzieciom, które znajdują się w tzw. "pieczy zastępczej".
Pieniądze przekazywane będą przekazem pocztowym lub bezpośrednio na konto.
Uwaga!
Jeśli dzieckiem opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.


Jak starać się o objęcie programem?
Świadczenie "500 zł na dziecko" wypłacał będzie ośrodek pomocy społecznej Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września, dlatego by skorzystać z programu trzeba będzie co roku (od 1. sierpnia) składać wniosek w gminie lub przez Internet. Pierwsze przyznane świadczenie będzie ważne dłużej, aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w przyszłym roku, kiedy Program wejdzie w życie. O terminie składania wniosku informować będzie organ wydający świadczenie.

Rodzice chcący otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko, będą musieli przedstawić także zaświadczenie o dochodach, by udokumentować, że spełniają kryterium dochodowe.
Uwaga!
Wniosek będzie można pobrać ze strony Ministerstwa dopiero, po opublikowaniu rozporządzenia, wtedy też dostępne będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie.
Wnioski należy składać od 1 kwietnia 2016 roku, jeśli ktoś złoży wniosek później niż 1 kwietnia, ale przed końcem czerwca, otrzyma świadczenie z wyrównaniem od kwietnia. Jeśli zaś wniosek zostanie złożony po 30 czerwca, to świadczenie wypłacone zostanie od miesiąca złożenia, ale bez wyrównania za wcześniejszy okres.

 

MRPiPS ostrzega, że nie ma nic wspólnego z powstającymi stronami internetowymi, na których już teraz można składać wnioski o wzięcie udziału w programie.

Halina Knapik