EFS980x150

2020-03-10 - Dodano: Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe - Organizacja i realizacja wyjazdów kompensacyjno-wspomagających dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

 

GOPS.4220.2.2020 HK                                                                                     Radków dnia 03.03.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 1. 1.Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                               w Radkowie

                               Radków 99

                               29-135 Radków

                                

 1. 2.Postanowienia ogólne:

a)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego przez terminem składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie Zamawianego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełniania treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składnia ofert.

       b)   Zapytanie realizowane będzie na podstawie umowy podpisanej przez strony po wybraniu najkorzystniejszej oferty określającej zakres zapytania oraz cenę.

 1. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 1. 1.Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

,,Organizacja i realizacja wyjazdów kompensacyjno-wspomagających dla opiekunów osób niepełnosprawnych”

Termin realizacji zamówienia:

Od podpisania umowy do dnia 14 listopada 2021 r.

 

 

 1. 2.Liczba uczestników:

6 osób

 1. 3.Miejsce wykonywania usługi:

wyjazdy kompensacyjno – wspomagające z trenerem w odległości do 200 km od gminy Radków.

 1. 4.Liczba wyjazdów – 5 wyjazdów po 10 godzin

2020 -   3 wyjazdy

     2021–   2 wyjazdy 

           5. Ilość godzin zajęć kompensacyjno wspomagających realizowanych przez trenera;

 

     2020 – 12 godzin

     2021 -   8 godzin

            

 1. 6.Zakres podmiotowy zamówienia:

Wsparciem objęte zostanie 6 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych.

 1. Zakres przedmiotowy zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistyczna polegająca na zajęciach kompensacyjno – wspomagających dla osób z otoczenia osób niepełnosprawnych z projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usługi społecznych.

Zajęcia stanowiące przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i radzenia sobie z emocjami. Wyjazdy będą miały charakter poznawczo - społeczny, umożliwiające integrację i dostęp do kultury

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. a)Zajęcia z trenerem /przygotowania kart zajęć trenera,
  1. b) zorganizowanie posiłku,
  2. c)zakup biletów wstępu do instytucji kultury
  3. d)zorganizowanie transportu
  4. e)wynajem sali
  5. f)rzetelnego i terminowego wykonania usługi;
   1. g) zachowania pełniej tajemnicy zawodowej w zakresie wszelkich informacji, jakie uzyska w trakcie wykonywania usługi;
   2. h)współpracy z innymi osobami i podmiotami biorącymi udział przy realizacji projektu;
    1. i)sporządzania harmonogramów wyjazdów w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
 1. 8. Wymagania stawiane wykonawcom:

 

a)Wykonawca ubiegający się o udzielnie zamówienia powinien wykazać, że osoba prowadząca zajęcia posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć kompensacyjno wspomagających.

     b) min. 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami (referencje, opinie z poprzednich miejsc pracy, zaświadczenia, świadectwa pracy, inne)

     c)Wykształcenie zweryfikowane zostanie na podstawie wykazu osób stanowiącego Załącznik  

     nr 2 do oferty, wraz z przedłożonymi z ofertą dokumentami potwierdzającymi wykształcenie    

     i doświadczenie zawodowe.

 1. 9.Wykluczenia:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych- według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.

 1. 10.Kryteria oceny ofert:

 

10.1. Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. Cena brutto 60 %
             2.  Doświadczenie   - ilość godzin w zakresie zajęć z osobami niepełnosprawnymiObjaśnienia : 1. Do osób niepełnosprawnych zalicza się:A) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznegob) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

 
30 %
3. Wykonawca zamówienia bądź osoby, które będą uczestniczyć                     w wykonywaniu zamówienia są osobami niepełnosprawnymi                     w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 10   
 1. 2 Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
 1. 3Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
   
1. Cena bruttoLiczba punktów = Cn/Cb x 60gdzie:- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych - Cb – cena oferty badanej   60 –wskaźnik stały
2. Doświadczenie:Liczba punktów= Db/Dw x 30Db – ilość godzin zajęć rehabilitacyjnych oferty ocenianej wskazanych w Załączniku nr 4 do oferty. Do załącznika nr 4 należy dołączyć dokumenty na podstawie których został on wypełniony (itp. zaświadczenia, inne).
3. 10 pkt otrzyma Wykonawca zamówienia bądź osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia które są osobami niepełnosprawnymi. Do załącznika nr 4 należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej wykonującej zadanie (np. orzeczenie o niepełnosprawności lub inne).

 

 1. 4Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 5

do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. 11.Pozostałe:
  1. Wykonawca będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej przekaże Zamawianemu najpóźniej w dniu podpisania umowy informacje niezbędne do dokonania zgłoszenia Wykonawcy do ubezpieczenia.
  2. Wykonawca, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia osobiście tj. osoby fizyczne, osoby samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do sporządzania co miesiąc protokołu wskazującego prawidłową realizację zadań, liczbę oraz ewidencję godzin, łączne zaangażowanie zawodowe takiej osoby nie może przekroczyć 276 godzin w miesiącu, w którym organizowany jest wyjazd. Zaangażowanie zawodowe zostanie zweryfikowane przed podpisaniem umowy oraz co miesiąc na koniec miesiąca kalendarzowego.
  3. Wraz z ofertą Wykonawca składa dokument potwierdzający, że jest Podmiotem Ekonomii Społecznej ( Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).

12. Składanie ofert:

a) Termin składania ofert upływa 12 marca 2020 r.

b) Miejscem składania ofert jest: Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Radkowie, Radków 99,29-135 Radków- w godzinach urzędowania, tj. od godz. 7.30- do 15.30 od poniedziałku do piątku.

c) Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na adres podany wyżej lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie z dopiskiem ,,Organizacja i realizacja wyjazdów kompensacyjno-wspomagających dla opiekunów osób niepełnosprawnych”

lub w formie skanów na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .pl

 1. 13.Uprawniona osoba do kontaktowania się z oferentami:

Halina Knapik tel 34/35-41-120 wew.34

Wszelkie pytania odnoście sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy sformułować na piśmie i przesłać na adres Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Radkowie, Radków 99,29-135 Radków lub fax 34 35-41-120

 1. 14.Klauzula informacyjna:

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. 1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej             w Radkowie.
 2. 2)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
  ul. Kościuszki 11 lok. 110
  25-310 Kielce
  email.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. 3)Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy, a w szczególności:

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 1. 4) podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
 2. 5)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów.
 3. 6)posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. 7)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. 8)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi.
 6. 9)dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
  1. 15.Wymagane dokumenty:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

2. Wykaz osób – Załącznik nr 2

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 3

4. Wykaz usług wykonywanych w ciągu 3 ostatnich lat – Załącznik nr 4

5. Umowa – Załącznik nr 5

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie

7. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest podmiotem Ekonomii Społecznej

                                                                                         Halina Knapik

                                                                                        Kierownik GOPS