EFS980x150

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie, Radków 99, 29-135Radków informuje, iż w dniu 11.10.2019 roku odbyło się rozstrzygniecie postępowania o udzielenie zamówienia pn. „”Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla beneficjentów projektu „BEZ BARIER”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła tylko jedna oferta, w związku z powyższym na stronie internetowej GOPS umieszczono zapytanie w celu rozeznaniu rynku i oszacowania wartości zamówienia. W odpowiedzi otrzymano kalkulację ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Compesy Vienna Insurance Group, na sumę ubezpieczenia 9 800,00 zł ze składką 498,00 zł.
W związku z powyższym wygrała oferta PZU S.A Oddział Regionalny w Krakowie, Zespół Sprzedaży Agentów Wyłącznych Nr 86 ul. Okrzei 28 Jędrzejów.
UZASADNIENIE
Zgodnie z zapytaniem ofertowym Komisja oceniła otrzymaną ofertę. Oferta złożona zgodnie z kryterium oceny zawartym w zapytaniu ofertowym, gdzie 80 % stanowiła cena brutto. Wykonawca zamówienia, bądź osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, nie są osobami niepełnosprawnymi.
Oferta w/w Podmiotu otrzymała najwyższą ilość tj. 80 pkt.
W związku z powyższym oferta uznana została za najkorzystniejszą.

 

Halina Knapik

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Informacja o wyborze_czytnik.pdf)Informacja o wyborze_czytnik.pdf186 kB
Download this file (Informacja o wyborze_skan.pdf)Informacja o wyborze_skan.pdf680 kB