EFS980x150

PROTKÓŁ Z OTWARCIA I ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT

 

Dnia 27.08.2019 r. upłynął termin składania ofert do zapytania pn. ,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”.

W odpowiedzi na w/w zapytanie wpłynęło łącznie 6 ofert, w tym: 1 pocztą tradycyjną a 5 pocztą elektroniczną.

W dniu 10.09.2019 r odbyło się otwarcie ofert. Po dokonaniu wstępnej oceny formalnej, skierowano pisma, celem uzupełnienia złożonych ofert do Oferentów nr 1, nr 2, nr 5, Termin na uzupełnienie. Oferty zostały uzupełnione. W dniu 10.09.2019r komisja przystąpiła do oceny złożonych ofert wg instrukcji liczenia punktów zgodnie z pkt. 10.3 Zapytania ofertowego. W związku z analizą złożonych ofert, w celu dokonania prawidłowej oceny punktowej ustalono, iż Wykonawcy, którzy złożyli oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym oraz osobami wykonującymi czynności w jego imieniu , co zostało potwierdzone oświadczeniami Wykonawców.

W dniu 10.09.2019r komisja przystąpiła do oceny punktowej złożonych ofert wg następujących wzorów:

 

Nr kryt. Wzór
1.

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb x 60

gdzie:

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych

- Cb – cena oferty badanej

60 –wskaźnik stały

2.

Doświadczenie:

Liczba punktów= Db/Dw x 30

Db – ilość godzin udzielonego poradnictwa oferty ocenianej wskazanych w Załączniku nr 4 do oferty. Do załącznika nr 4 należy dołączyć dokumenty na podstawie których został on wypełniony (itp. zaświadczenia, inne).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania pełnej dokumentacji z wykazanych usług szkoleniowych jeżeli poweźmie wątpliwości do wykazanych szkoleń (itp.; dzienniki zajęć, kopie zaświadczeń, listy obecności, itp.)

Dw – ilość godzin poradnictwa oferty z największym doświadczeniem o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat z ofert niepodlegających odrzuceniu.

  1. 3.
10 pkt otrzyma Wykonawca zamówienia bądź osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia które są osobami niepełnosprawnymi. Do załącznika nr 4 należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej wykonującej zadanie (np. orzeczenie o niepełnosprawności lub inne).

Poniżej przedstawia się listę oferentów w/g kolejności wpływu oferty do tutejszego Centrum zgodnie               z rejestracją w dzienniku korespondencyjnym wraz z uzyskaną punktacją po ocenie:

Nr oferty

(wg daty wpływu)

Oferent Proponowana cena usługi (zł/godz.)

Doświadczenie

(w godz.)

Punktacja
Cena Doświad-czenie Razem
1 Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGO Gabinet Pomocy Psychologicznej 68-200 Żary ul. Śródmiejska 4A 65 00 1800 60

2,50

Niepełnosprawność - 10

72,50
2 JĘZYKI ŚWIATA ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok 89, 00 2064 43,82 2,86 46,48
3 SYNTONIA LIDIA CHOCHOROWSKA ul. Głowackiego 35 gab.50, 20-400 Lublin 65, 00 2646 60,00 3,66 63,66
4 Centrum Usług Medycznych i Szkoleniowych NEURON Gaj Aneta Skroniów 33, 28-300 Jędrzejów 85,00 7736 45,88 10,74 56,62
5 NEUROCLINIC – Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo Os Na Stoku 63/25 25-437 Kielce 69,00 2900 56,52 4,02 60,54
6 LOGOS LINK SP. Z O.O ul. Na Stoku 2/37 20-561 LUBLIN 96,00 4470 40,62 6,20 46,82