EFS980x150

PROTKÓŁ Z OTWARCIA I ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT

 

Dnia 27.09.2019 r. upłynął termin składania ofert do zapytania pn. "Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER".

W odpowiedzi na w/w zapytanie wpłynęła 1 oferta pocztą elektroniczną.

W dniu 30.08.2019 r odbyło się otwarcie ofert. Po dokonaniu wstępnej oceny formalnej nie skierowano pism uzupełnienia złożonej oferty.

W dniu 05.09.2019r komisja przystąpiła do oceny złożonej oferty wg instrukcji liczenia punktów zgodnie z pkt. 10.3 zapytania ofertowego. W związku, iż wpłynęła tylko jedna oferta, zgodnie z przepisami prawa Zamawiający w dniu 05.09 wystąpił z zapytaniem o rozeznanie rynku. Informacja umieszczona została na stronie internetowej. W dniu 10.09.2019 r. wpłynęła oferta, w której cena za jedną godzinę przekraczała ceną w ofercie nr 1 i przekraczała cenę z zapytania ofertowego.

W dniu 05.09.2019r komisja oceniając ofertę Nr 1 t wg następujących wzorów ustaliła:

 

Nr kryt. Wzór
1.

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb x 60

gdzie:

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych

- Cb – cena oferty badanej

60 –wskaźnik stały

2.

Doświadczenie:

Liczba punktów= Db/Dw x 30

Db – ilość godzin udzielonego poradnictwa oferty ocenianej wskazanych w Załączniku nr 4 do oferty. Do załącznika nr 4 należy dołączyć dokumenty na podstawie których został on wypełniony (itp. zaświadczenia, inne).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania pełnej dokumentacji z wykazanych usług szkoleniowych jeżeli poweźmie wątpliwości do wykazanych szkoleń (itp.; dzienniki zajęć, kopie zaświadczeń, listy obecności, itp.)

Dw – ilość godzin poradnictwa oferty z największym doświadczeniem o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat z ofert niepodlegających odrzuceniu.

  1. 3.
10 pkt otrzyma Wykonawca zamówienia bądź osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia które są osobami niepełnosprawnymi. Do załącznika nr 4 należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej wykonującej zadanie (np. orzeczenie o niepełnosprawności lub inne).

Poniżej przedstawia się listę oferentów w/g kolejności wpływu oferty do tutejszego Centrum zgodnie               z rejestracją w dzienniku korespondencyjnym wraz z uzyskaną punktacją po ocenie:

Nr oferty

(wg daty wpływu)

Oferent Proponowana cena usługi (zł/godz.)

Doświadczenie

(w godz.)

Punktacja
Cena Doświad-czenie Razem
1 Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kangier, ul. Warszawska 21/45, 25-312 Kielce 120,00 2225 60 30

90

2 Kancelaria Radcy Prawnego Damian Janaszak ul. Sienkiewicza 66, 25- 501 Kielce 123 Brak godzin 58,54 0 58,54

         Członkowie komisji:                                                                                 Przewodniczący komisji: