EFS980x150

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA
Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu „Bez Barier”
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, unieważnia Zapytanie Ofertowe na Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu „Bez Barier” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie Ogłoszone w dniu 03 lipca 2019 roku na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie i BIP.

Podmioty Ekonomi Społecznej które złożyłyby dokumenty w odpowiedzi na zapytanie mogą je odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
W dniu 10 lipca 2019 zostanie zamieszczone kolejne sprostowane zapytanie.

Zapytania ofertowe dotyczące; usług usprawniających, poradnictwa psychologicznego oraz poradnictwa prawnego w ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt "BEZ BARIER" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1.