EFS980x150

PROTKÓŁ Z OTWARCIA I ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT

 

Dnia 27.08.2019 r. upłynął termin składania ofert do zapytania pn. ,, Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu BEZ BARIER”.

W odpowiedzi na w/w zapytanie wpłynęło łącznie 6 ofert, w tym: 1 pocztą tradycyjną a 5 pocztą elektroniczną.

W dniu 10.09.2019 r odbyło się otwarcie ofert. Po dokonaniu wstępnej oceny formalnej, skierowano pisma, celem uzupełnienia złożonych ofert do Oferentów nr 1, nr 2, nr 5, Termin na uzupełnienie. Oferty zostały uzupełnione. W dniu 10.09.2019r komisja przystąpiła do oceny złożonych ofert wg instrukcji liczenia punktów zgodnie z pkt. 10.3 Zapytania ofertowego. W związku z analizą złożonych ofert, w celu dokonania prawidłowej oceny punktowej ustalono, iż Wykonawcy, którzy złożyli oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym oraz osobami wykonującymi czynności w jego imieniu , co zostało potwierdzone oświadczeniami Wykonawców.

Czytaj więcej: Protokół z rozstrzygnięcia - poradnictwo psychologiczne

PROTKÓŁ Z OTWARCIA I ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT

 

Dnia 27.09.2019 r. upłynął termin składania ofert do zapytania pn. "Poradnictwo prawne, w formie dyżuru, dla beneficjentów projektu BEZ BARIER".

W odpowiedzi na w/w zapytanie wpłynęła 1 oferta pocztą elektroniczną.

W dniu 30.08.2019 r odbyło się otwarcie ofert. Po dokonaniu wstępnej oceny formalnej nie skierowano pism uzupełnienia złożonej oferty.

W dniu 05.09.2019r komisja przystąpiła do oceny złożonej oferty wg instrukcji liczenia punktów zgodnie z pkt. 10.3 zapytania ofertowego. W związku, iż wpłynęła tylko jedna oferta, zgodnie z przepisami prawa Zamawiający w dniu 05.09 wystąpił z zapytaniem o rozeznanie rynku. Informacja umieszczona została na stronie internetowej. W dniu 10.09.2019 r. wpłynęła oferta, w której cena za jedną godzinę przekraczała ceną w ofercie nr 1 i przekraczała cenę z zapytania ofertowego.

Czytaj więcej: Protokół z rozstrzygnięcia - poradnictwo prawne