EFS980x150

Zapytanie ofertowe "Organizacja i realizacja wyjazdów kompensacyjno - wspomagających dla opiekunów osób niepełnosprawnych"

 

Załączniki:
FileFile size
Download this file (wzór umowa.pdf)wzór umowa.pdf2715 kB
Download this file (zapytanie ofertowe.pdf)zapytanie ofertowe.pdf4076 kB
Download this file (załącznik 1.pdf)załącznik 1.pdf565 kB
Download this file (załącznik 2.pdf)załącznik 2.pdf471 kB
Download this file (załącznik 3.pdf)załącznik 3.pdf714 kB
Download this file (załącznik 4.pdf)załącznik 4.pdf528 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie, Radków 99, 29-135Radków informuje, iż w dniu 11.10.2019 roku odbyło się rozstrzygniecie postępowania o udzielenie zamówienia pn. „”Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla beneficjentów projektu „BEZ BARIER”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła tylko jedna oferta, w związku z powyższym na stronie internetowej GOPS umieszczono zapytanie w celu rozeznaniu rynku i oszacowania wartości zamówienia. W odpowiedzi otrzymano kalkulację ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Compesy Vienna Insurance Group, na sumę ubezpieczenia 9 800,00 zł ze składką 498,00 zł.
W związku z powyższym wygrała oferta PZU S.A Oddział Regionalny w Krakowie, Zespół Sprzedaży Agentów Wyłącznych Nr 86 ul. Okrzei 28 Jędrzejów.
UZASADNIENIE
Zgodnie z zapytaniem ofertowym Komisja oceniła otrzymaną ofertę. Oferta złożona zgodnie z kryterium oceny zawartym w zapytaniu ofertowym, gdzie 80 % stanowiła cena brutto. Wykonawca zamówienia, bądź osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, nie są osobami niepełnosprawnymi.
Oferta w/w Podmiotu otrzymała najwyższą ilość tj. 80 pkt.
W związku z powyższym oferta uznana została za najkorzystniejszą.

 

Halina Knapik

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Informacja o wyborze_czytnik.pdf)Informacja o wyborze_czytnik.pdf186 kB
Download this file (Informacja o wyborze_skan.pdf)Informacja o wyborze_skan.pdf680 kB

2019-10-14 - Dodano: Unieważnienie zapytania ofertowego w sprawie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

 

Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla beneficjentów projektu "BEZ BARIER".

Szczegóły wzałącznikach.