EFS980x150

Praca socjalna


Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi bez względu na posiadany dochód. Udzielana jest również osobom/ rodzinom nie korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.
Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.
Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne


GOPS opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłku stałego, świadczeń opiekuńczych ( świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna), które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu

 

Pomoc rzeczowa


GOPS może przyznać pomoc tj. odzież, żywność itp.


Sprawienie pogrzebu


Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeżeli rodzina nie jest w stanie zorganizować pogrzebu lub jest brak rodziny

 

Poradnictwo specjalistyczne


Poradnictwo specjalistyczne prawne, psychologiczne, pedagogiczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
W Punkcie Konsultacyjno udzielane są porady i wsparcie psychologa, terapeuty. W celu umówienia się ze specjalistami prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 34/35-41-120 wew. 33,34 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Schronienie


Udzielenia schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmocnieni aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. W schronisku nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

 

Posiłek


Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej OPS zapewnia gorący posiłek osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Od kilku lat ośrodek opłaca za dożywianie dzieci w szkołach oraz przyznaje posiłek osobom potrzebującym w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania


Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi te obejmują: pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza. Zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych ustalane są przez radę gminy w drodze uchwały.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są przeznaczone dla osób dorosłych wykazujących zaburzenia psychiczne wymienione w art.3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:
1. chorych psychicznie,
2. upośledzonych umysłowo,
3. wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.


W wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno–wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.
Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy mieć na względzie fakt, iż OPS działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, która jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art.2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej).


Świadczenia więc, które ustawowo zabezpieczane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia) nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej. Sposób realizacji świadczeń w ramach innych systemów określają miedzy innymi rozporządzenia wykonawcze do art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 11; art. 71 ust. 1 pkt 2; art. 71b ust 6 oraz art. 71b ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm), a także art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ). W dokumentach tych zawarto zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji kształcenia oraz prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, między innymi zaburzonych psychicznie, przez podmioty zobowiązane w ramach ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.


ZAKRES SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH


Usługi najczęściej polegają na asystowaniu i pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz trenowaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspokajania potrzeb bytowych, wspólnym organizowaniu i spędzanie czasu, korzystaniu z usług rożnych instytucji, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy i wspieraniu w uzyskaniu zatrudnienia, wsparcie i interwencje psychospołeczne. Zakres SUO został określony w § 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.


ODPŁATNOŚĆ:
Wysokość ponoszonych kosztów za korzystanie z SUO ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę i zależna od:
• dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług
• wysokości stawki godzinowej za usługi
• ilości godzin świadczonych usług

 

sw niepieniezne

 

 

Kierowanie do DPS
Osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, a rodzina i gmina nie jest w stanie zapewnić opieki kierowane są do Domów Pomocy Społecznej.
Pobyt w DPS jest odpłatny w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Opłaty za pobyt w DPS ponoszą: mieszkaniec domu – do wysokości 70 % swojego dochodu, małżonek, zstępni, wstępni ( gdy dochód tych osób przekracza 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie).
Za pobyt w DPS opłaty wnoszą w kolejności: mieszkaniec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do DPS.


Inne formy pomocy:
- działalność grup wsparcia i samopomocy
- udział w zbiórkach żywności w okresie przedświątecznym
– organizowanie prac społecznie użytecznych we współpracy z PUP we Włoszczowie celu aktywizowania osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
- kierowanie osób starszych, niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej do Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych

 

WAŻNE dla odbiorców pomocy
w formie dożywiania

Świadczenia niepieniężne świadczone na podstawie decyzji administracyjnych realizowane są od dnia wydania decyzji (nie od dnia złożenia wniosku).
Dotyczy to w szczególności pomocy w formie posiłku/dożywiania, usług specjalistycznych.
W związku z powyższym aby otrzymać świadczenie w formie opłaty za dożywianie od miesiąca stycznia 2018r. wniosek należy złożyć w grudniu 2017r.