EFS980x150

Znak: GOPS.26.2.2021                                                                  

Radków, dn. 09.02.2021 r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zakup i dostawę samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu "Door-to-Door"

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, przekazuję następujące informacje:

 

Informacja o unieważnieniu postępowania.

  

Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający opublikował w dniu 3 lutego 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00005116/01 na zakup i dostawę samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu "Door-to-Door".

Przedmiotowe ogłoszenie zostało udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego. Na stronie internetowej nie została natomiast udostępniona specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Tym samym Zamawiający nie wywiązał się z dyspozycji art. 280 ust. 1 pkt. 1 ustawy, tj. od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nie zapewnił bezpłatnego, pełnego, bezpośredniego i nieograniczonego dostępu na stronie internetowej prowadzonego postępowania do specyfikacji warunków zamówienia z załącznikami.

Postępowanie jest więc obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Specyfikacja warunków zamówienia uzyskuje charakter publiczny poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Niezrealizowanie tego obowiązku godzi w zasadę jawności oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Obowiązek udostępnienia ogłoszenia o zamówieniu i SWZ na stronie internetowej wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących, a zatem nie ma możliwości odstąpienia od realizacji tego obowiązku, czy też zrealizowania go w inny sposób.

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 6 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli jest ono obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Halina Knapik

Kierownik GOPS Radków

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Unieważnienie-skan.pdf)Unieważnienie-skan.pdf1801 kB
Download this file (Unieważnienie.pdf)Unieważnienie.pdf105 kB