EFS980x150

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, iż w dniu 19.01.2021 r. podpisana została umowa pomiędzy Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym OPR – Związek Stowarzyszeń Kielecki Bank Żywności, a Organizacją Partnerską o zasięgu lokalnym OPL – Gmina Radków, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie na realizację działań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wobec powyższego prosimy o zgłaszanie się w/w osób celem składania wniosków oraz otrzymania skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.


Pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie kierowane jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
Do pomocy uprawnia dochód:
- 1.542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.


Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.


Do dochodu rodziny wlicza się m.in.:
1/ wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
2/ dochód z pracy dorywczej
3/ świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne
4/ emerytury
5/ renty
6/ alimenty
7/ zasiłki dla bezrobotnych,
8/ odliczane od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia
9/ dochody z gospodarstwa rolnego (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w wysokości 308 zł)
10/ dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej
11/ świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe oraz okresowe)
12/ dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy)
13/ dodatki mieszkaniowe
14/ dodatek energetyczny

 

Do dochodu nie wlicza się:
1/ jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2/ zasiłku celowego;
3/ pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4/ wartości świadczenia w naturze;
5/ świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
6/ dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
7/ świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)

 

Osoby korzystające z pomocy w ramach PO PŻ mogą także skorzystać z pomocy w ramach działań towarzyszących. Są to bezpłatne warsztaty mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebujących w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego ( m.in. kulinarne, żywieniowo-dietetyczne, niemarnowania żywności oraz edukacji ekonomicznej).