EFS980x150

 

W miesiącu sierpniu 2020 roku Gmina Radków z inicjatywy kierownika GOPS Haliny Knapik aplikowała z wnioskiem w konkursie grantowym „Usługi indywidualnego transportu door -to – door realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Jako jeden z niewielu w województwie świętokrzyskim wniosek został oceniony pozytywnie i w grudniu 2020 roku Wójt Gminy Jarosław Dominik i Skarbnik Gminy Ewa Wilk podpisali umowę na realizację usług.
Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie.W ramach projektu osoby niepełnosprawne oraz osoby wymagające wsparcia w zakresie mobilności będą mieli możliwość skorzystać z indywidualnego transportu. Usługa ma przyczynić się do zwiększenia szans rozwoju tych osób, udziału w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej.


W tym celu ze środków projektu zakupiony zostanie 9 osobowy samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, zatrudniony zostanie kierowca oraz dospozytor – asystent osób korzystających z transportu.
Z usług skorzystają mieszkańcy gminy Radków, które ukończyły 18 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, poruszające się na wózkach, poruszające się o kulach, niewidome, jak i osoby nieposiadające orzeczenia, a wymagające wsparcia w zakresie mobilności.Dostęp indywidualny osób niepełnosprawnych na terenie małych gmin nie jest praktycznie możliwy.
My chcemy to zmienić i dlatego szukamy nowych projektów, pracujemy nad nowymi pomysłami po to, by poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia. Dlatego też usługa door-to-door umożliwi wydostanie się z miejsca zamieszkania i przejazd do miejsca docelowego na przykład Ośrodka Zdrowia, urzędu, umożliwi uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej i pełnienie ról społecznych.Projekt pod szyldem „door-to-door” ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek rehabilitacji, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony. Dzisiaj osoba niepełnosprawna musi korzystać z środków transportu zbiorowego, który nie zapewnia w wystarczającym stopniu bezpośredniego dotarcia do danych placówek.
Dotacje na uruchomienie usług transportu „door-to-door” dla osób o ograniczonej mobilności to działania mające bezpośredni wpływ na życie codzienne osób borykających się z takimi trudnościami w naszej gminie.Osoby doświadczające problemów w przemieszczaniu się są narażone na wykluczenie i rzadziej podejmują aktywność społeczną czy zawodową. Jako samorządowcy sięgamy po środki europejskie, by zmieniać standardy, zwiększać dostępność, ale przede wszystkim poprawiać aktywność mieszkańców naszej gminy.
Program rozpocznie swoje działania w najbliższych miesiącach bieżącego roku i trwał będzie do października 2022 roku. Po zakończeniu projektu samochód stanie się własnością gminy. Na stronie internetowej Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będziemy informować mieszkańców o postępach w realizacji projektu.

 

Halina Knapik
Kierownik GOPS Radków