EFS980x150

 

Poczta Polska poinformowała o wysokości stawek, jakie będziemy płacić za abonament RTV w 2021 roku, poniżej znajdziecie szczegóły. Ceny poszły w górę w porównaniu z tym rokiem.

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik radiofoniczny wynosi 7,50 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 90,00 zł).

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 24,50 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 294,00 zł).\

Nieco mniej zapłacą osoby, które uiszczą opłatę abonamentową 2021 od razu za cały rok.

Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2021 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę.

 

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Wielu z Was z pewnością jednak bardziej niż to, ile wynoszą stawki za abonament RTV w 2021 interesuje to, że kto nie musi uiszczać opłaty abonamentowej. Tę kwestię dokładnie reguluje ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Na podstawie art. 4 ust. 1 z opłat abonamentowych zwolnione są:

 • osoby, co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub całkowitej niezdolności do pracy, lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

 • osoby, które ukończyły 75 lat,

 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną,

 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,

 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,

 • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym,

 • osoby spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

 • osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

 • osoby bezrobotne,

 • osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego,

 • osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego,

 • osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Dodatkowo, na podstawie innych ustaw z opłat na abonament RTV zwolnieni są m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi, a także członkowie ich rodzin.