EFS980x150

INFORMACJA DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH STARSZYCH/SAMOTNYCH/NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYMAGAJĄCYCH POMOCY W PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCIACH.


Informuję,iż z dniem 16 maja 2019 roku rozpoczęła się rekrutacja do projektu "BEZ BARIER" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych świadczyć będziemy usługi opiekuńcze oraz wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych


POMOCĄ W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH OBEJMIEMY 10 OSÓB SAMOTNYCH.


DLA 5 OSÓB ŚWIADCZENE BĘDĄ USŁUGI NA TELEFON.


OPIEKA NA TELEFON POLEGAĆ BĘDZIE NA DORAŹNEJ POMOCY JEDNORAZOWEJ W NAGŁYCH PRZYPADKACH. POMOCĄ I WSPARCIEM OBEJMIEMY RÓWNIEŻ 5 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW.


OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DO 29 MAJA 2019 ROKU OSOBIŚCIE LUB PRZEZ SOŁTYSÓW /RODZINĘ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE. TUTAJ TEŻ UZYSKACIE PAŃSTWO WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE.
LICZYĆ SIĘ BĘDZIE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

Kierownik GOPS
Halina Knapik