EFS980x150

W związku z realizacją projektu pozakonkrsowego „” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych "BEZ BARIER" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie, Radków 99, 29-135 Radków, zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia kursu zamkniętego lub przyjęcie na kurs otwarty uczestników projektu według następującej specyfikacji.


Przedmiotem zamówienia:
Przeprowadzenie kursów uczestników projektu:
1. „Opiekun osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej” (min. 80 h) - 1 osoba,
2. "Asystent osób niepełnosprawnych" (min.100h) - 1 osoba
Każdy rodzaj kursu stanowi odrębne zamówienie. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na jeden lub więcej kursów określonych zamówieniem.
Termin realizacji kursu: czerwiec 2019 roku . W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza przedłużenie realizacji kursu do 15 lipca 2019roku.
Miejsce realizacji kursów: Radków, Kielce ,województwo świętokrzyskie.
Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena 100%.
Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
b) w ofercie należy podać odrębnie dla każdego kursu m.in.:
• cel kursu,
• wymagania wstępne,
• formę kształcenia,
• program kursu,
• wymiar godzin teoretycznych i praktycznych,
• dokument końcowy kursu, w tym uzyskane kwalifikacje/uprawnienia,
• miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych,
• cenę brutto na osobę, zawierającą wszystkie koszty niezbędne do przeprowadzenia kursu, w tym także ubezpieczenie uczestników od NNW. Skierowanie na odpowiednie badania lekarskie kwalifikujące na kurs pozostaje po stronie Zamawiającego.
Informacje dodatkowe:
Płatność za realizację kursu nastąpi przelewem po realizacji kursu w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania stosownej umowy oraz dostarczenia do jej podpisania kserokopii aktualnych dokumentów rejestrowych, poświadczonych za zgodność z oryginałem.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę prosimy złożyć do dnia 31 maja 2019 r. do godziny 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie, osobiście, pocztą, faxem: 34/3541120 lub w formie elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Informacji udziela: Halina Knapik tel. 666-440-900


Z poważaniem
Halina Knapik
Kierownik GOPS Radków