EFS980x150

kruslogoKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Kielcach, Placówka Terenowa we Włoszczowie uprzejmie informuje, iż w okresie wakacji 2017 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

Informacje ogólne:
Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla dzieci z chorobami układu oddechowego oraz dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego organizowane zostaną w :
• Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie 12.07-01.08.2017r.;
• Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminach: 18.07-07.08.2017, 08.08-28.08.2017r.;
• Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu w terminie 11.08-31.08.2017r.

Czytaj więcej: Turnusy rehabilitacyjne

OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, iż do dnia 24/03/2017, można zgłaszać chętne dzieci do wakacyjnego wyjazdu kolonijnego na rok 2017. Organizatorem koloni letnich jest Fundacja "Szansa dla Gmin"
z siedzibą: Al. Jerozolimskiej 11/19 lok. 14 00-508 Warszawa
    Zasady udziału w koloniach jak w latach ubiegłych.
1.    Opłata 400,00 zł
2.    Turnus 14 dniowy (13 noclegów)
3.    Dzieci w wieku szkolnym - do 16 lat
4.    Aktualne zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu w pełnym zakresie przynajmniej jednego z rodziców (jeżeli dziecko ma inne nazwisko niż rodzic proszę o złożenie pisemnego wyjaśnienia)
5.    Wypełniony nowy wzór karty kolonijnej ( z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów opieki zdrowotnej)
Termin i miejsce wyjazdu znane będą w późniejszym terminie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie do dnia 24/03/2017r, osobiście lub telefonicznie  34/35 41 120 wew. 33, 34 lub 35

POPZ 2014 2020sm

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2016 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2016 r. – czerwiec 2017 r.

Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PLAKAT smSzanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Ta droga prowadzi do zatrudnienia” nr RPSW.10.02.01-26-0160/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 i budżetu państwa w ramach Poddziałania 10.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie projektu „Ta droga prowadzi do zatrudnienia”.

Projekt „Ta droga prowadzi do zatrudnienia” skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to znaczy należących do przynajmniej jednej z poniższych kategorii: kobiety, osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną/dzieckiem oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Załączniki:
FileFile size
Download this file (PLAKAT-big.jpg)PLAKAT-big.jpg677 kB

Czytaj więcej: Projekt "ta droga prowadzi do zatrudnienia"

bezpieczny i aktywny senior bigMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło pierwszy etap kampanii informacyjnej pn. "Bezpieczny i Aktywny Senior". Celem kampanii jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Założeniem kampanii w obszarze bezpieczeństwa jest pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych, a co za tym idzie ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.