EFS980x150

zyczenia2016radkowNajserdeczniejsze Życzenia zdrowych, szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym 2018 Roku
życzy
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami.

W GRUDNIU RUSZA PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i
1028 zł dla osoby w rodzinie

Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Widzisz - Reaguj - Zadzwoń
"Nie bądź obojętny"

 

Okres jesienno - zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

Czytaj więcej: Apel - Zima - 2017

POPZ BZ UE sm

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:
• organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
• racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
• przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
• prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.

U W A G A !!!

 

INFORMUJEMY, IŻ OSOBY CHCĄCE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W FORMIE DOFINANSOWANIA DO POSIŁKU DLA DZIECI OD 01/09/2017 DO 31/12/2017, PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE CELEM POBRANIA STOSOWNYCH WNIOSKÓW.
NATOMIAST POBRANE WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW NALEŻY SKŁADAĆ W DNIACH 01/09/2017 DO 05/09/2017R.

Informujemy, iż żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PPOŻ 2014-2020 (Podprogram 2016) wydawana będzie w dniach 30.05.2017 r. i 31.05. 2017 r. w Remizie OSP w Kossowie w godz. od 13.00 do 15.00.