EFS980x150

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA
Specjalistyczne poradnictwo prawne dla beneficjentów projektu „Bez Barier”
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, unieważnia Zapytanie Ofertowe na Specjalistyczne poradnictwo prawnego dla beneficjentów projektu „Bez Barier” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie Ogłoszone w dniu 03 lipca 2019 roku na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie i BIP.
Na ogłoszenie opublikowane w dniu 03.07.2019 nie wpłynęła oferta.


Kolejne zapytanie ofertowe opublikowane zostanie 19 sierpnia.2019 roku.

 

kierownik GOPS Radków
Halina Knapik

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA
Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu „Bez Barier”
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, unieważnia Zapytanie Ofertowe na Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu „Bez Barier” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie Ogłoszone w dniu 10 lipca 2019 roku na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie i BIP.
Na ogłoszenie opublikowane w dniu 10.07.2019 ofertę złożyła jedna osoba nie spełniająca wymogów formalnych.


Kolejne zapytanie ofertowe opublikowane zostanie 19 sierpnia.2019 roku.

 

Kierownik GOPS Radków
Halina Knapik

INFORMACJA DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH STARSZYCH/SAMOTNYCH/NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYMAGAJĄCYCH POMOCY W PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCIACH.


Informuję,iż z dniem 16 maja 2019 roku rozpoczęła się rekrutacja do projektu "BEZ BARIER" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych świadczyć będziemy usługi opiekuńcze oraz wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych


POMOCĄ W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH OBEJMIEMY 10 OSÓB SAMOTNYCH.


DLA 5 OSÓB ŚWIADCZENE BĘDĄ USŁUGI NA TELEFON.


OPIEKA NA TELEFON POLEGAĆ BĘDZIE NA DORAŹNEJ POMOCY JEDNORAZOWEJ W NAGŁYCH PRZYPADKACH. POMOCĄ I WSPARCIEM OBEJMIEMY RÓWNIEŻ 5 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW.


OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DO 29 MAJA 2019 ROKU OSOBIŚCIE LUB PRZEZ SOŁTYSÓW /RODZINĘ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE. TUTAJ TEŻ UZYSKACIE PAŃSTWO WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE.
LICZYĆ SIĘ BĘDZIE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

Kierownik GOPS
Halina Knapik

W związku z realizacją projektu pozakonkrsowego „” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych "BEZ BARIER" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie, Radków 99, 29-135 Radków, zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia kursu zamkniętego lub przyjęcie na kurs otwarty uczestników projektu według następującej specyfikacji.


Przedmiotem zamówienia:
Przeprowadzenie kursów uczestników projektu:
1. „Opiekun osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej” (min. 80 h) - 1 osoba,
2. "Asystent osób niepełnosprawnych" (min.100h) - 1 osoba
Każdy rodzaj kursu stanowi odrębne zamówienie. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na jeden lub więcej kursów określonych zamówieniem.
Termin realizacji kursu: czerwiec 2019 roku . W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza przedłużenie realizacji kursu do 15 lipca 2019roku.
Miejsce realizacji kursów: Radków, Kielce ,województwo świętokrzyskie.
Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena 100%.
Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
b) w ofercie należy podać odrębnie dla każdego kursu m.in.:
• cel kursu,
• wymagania wstępne,
• formę kształcenia,
• program kursu,
• wymiar godzin teoretycznych i praktycznych,
• dokument końcowy kursu, w tym uzyskane kwalifikacje/uprawnienia,
• miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych,
• cenę brutto na osobę, zawierającą wszystkie koszty niezbędne do przeprowadzenia kursu, w tym także ubezpieczenie uczestników od NNW. Skierowanie na odpowiednie badania lekarskie kwalifikujące na kurs pozostaje po stronie Zamawiającego.
Informacje dodatkowe:
Płatność za realizację kursu nastąpi przelewem po realizacji kursu w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania stosownej umowy oraz dostarczenia do jej podpisania kserokopii aktualnych dokumentów rejestrowych, poświadczonych za zgodność z oryginałem.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę prosimy złożyć do dnia 31 maja 2019 r. do godziny 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie, osobiście, pocztą, faxem: 34/3541120 lub w formie elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Informacji udziela: Halina Knapik tel. 666-440-900


Z poważaniem
Halina Knapik
Kierownik GOPS Radków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, iż do dnia 05/04/2019, można zgłaszać dzieci chętne do wakacyjnego wyjazdu kolonijnego na rok 2019.
Organizatorem kolonii letnich jest Fundacja "Szansa dla Gmin"
z siedzibą: Al. Jerozolimskiej 11/19 lok. 14 00-508 Warszawa
Zasady udziału w koloniach jak w latach ubiegłych.
1. Opłata 500,00zł
2. Turnus 10 dniowy
3. Dzieci w wieku szkolnym - do 16 lat
4. Aktualne zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu w pełnym zakresie przynajmniej jednego z rodziców (jeżeli dziecko ma inne nazwisko niż rodzic proszę o złożenie pisemnego wyjaśnienia)
5. Wypełniony nowy wzór karty kolonijnej ( z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów opieki zdrowotnej)

 

Termin wyjazdu 22/06/2019 do miejscowości Pogorzelice.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie do dnia 05/04/2019r, osobiście lub telefonicznie 034/35 41 120 wew. 33, 34 lub 35.
Ilość miejsc ograniczona.