EFS980x150

apel zimaW związku z okresem jesienno - zimowym i niskimi temperaturami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zwraca się do wszystkich osób z apelem, o szczególną czujność i wrażliwość w stosunku do ludzi bezdomnych, jak również wszystkich, którzy mogą mieć problemy z poruszeniem się, zarówno starszych jak i dzieci. Dotyczy to w szczególności sytuacji nagłych, gdy osoby takie zasłabną na ulicy.
Prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie telefoniczny 34/3541120 bądź osobisty, lub z inną placówką mogącą udzielić wsparcia, lub pod bezpłatny numer telefonu 987 czynny całą dobę.

Prosimy o pilne i poważne potraktowanie sprawy.

Dziękujemy

popz2014 2020W listopadzie RUSZA PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
1402,00zł dla osoby samotnie gospodarującej i
1056,00 zł dla osoby w rodzinie
Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
W roku 2018/2019 z pomocy skorzystać może 230 osób.
GOPS będzie wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy.

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie się do GOPS Radków do dnia 29 listopada 2018 r.

Załączniki:
FileFile size
Download this file (POPZ_2014-2020.pdf)POPZ_2014-2020.pdf5916 kB

 

W dniu 19 września 2018r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1796). Rozporządzenie weszło w życiem z dniem 20.09.2018r. Pomoc, o której w nim mowa, jest udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub
podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Prawodawca wśród osób uprawnionych do złożenia wniosku wskazał pracownika socjalnego.
Przedmiotowe rozporządzenie jest konsekwencją Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”, ustanowionym uchwałą nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.
Wniosek o udzielenie wskazanej pomocy należy złożyć u dyrektora szkoły, który zwraca rodzicom uczniów albo pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozporządzenia:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001796

W związku z przypadającymi w dniach 1 i 20 października oraz 14 listopada
Międzynarodowym Dniem Osób Starszych
oraz Europejskim i Ogólnopolskim Dniem Seniora
składamy wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

 

Życzymy Państwu
długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych rodzinnego ciepła, pogody ducha, satysfakcji oraz spełnienia wszystkich marzeń.
Niech jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy niespełnionych,
a każdy dzień niech dostarcza Państwu wielu radości i uśmiechu na twarzy.

 

Życzy
Kierownik GOPS Radków, oraz pracownicy.

prelekcja2018

Zapraszamy zainteresowane Panie do korzystania z bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez terapeutkę w ramach projektu „Aktywna integracja – równe szanse – lepsza przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zajęcia wspierające obejmują trening asertywnych zachowań dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przemocy. Celem warsztatów jest:
- praca nad budowaniem granic i świadomości praw osobistych oraz asertywnego ich egzekwowania,
- integracja osób z rodzin z problemem alkoholowym i budowanie sieci wzajemnego wsparcia,
- reaktywacja pracującej wcześniej grupy Al-Anon.
Warsztaty będą odbywały się w Radkowie raz w tygodniu.
Bliższe i informacje i zapisy:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie, tel. 34 354 11 20
- Pani Grażyna Szot, tel. 663 347 448.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnych warsztatów wspierający dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach projektu "Aktywna integracja – równe szanse – lepsza przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zajęcia koedukacyjne dla osób uzależnionych pn. "Zapobieganie nawrotom picia” będą realizowane na terenie trzech gmin: Radków, Secemin i Moskorzew. Warsztaty będą prowadzone przez terapeutkę raz w tygodniu i będą obejmowały treści podstawowe programu terapii uzależnień, sposoby zapobiegania nawrotom picia oraz trening asertywnych zachowań.
Bliższe i informacje i zapisy:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie, tel. 34 354 11 20
- Pani Grażyna Szot, tel. 663 347 448.

Harmonogram dyżurów psychologa
w Punkcie Konsultacyjnym
w Radkowie w 2018 roku


Ostatnia środa każdego miesiąca
godz. 15:00-19:00
Daty dyżurów (2018 rok)
31 styczeń
28 luty
28 marzec
25 kwiecień

 

Ostatnia środa każdego miesiąca
godz. 14:30-19:30
Daty dyżurów (2018 rok)
30 maj
27 czerwiec
25 lipiec
29 sierpień
26 wrzesień
31 październik
28 listopad
19 grudzień