EFS980x150

 

Informujemy, że rozpoczęliśmy wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2019. Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych w/w pomocą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie w terminie do dnia 24.01.2020 roku .

Do skorzystania z tej formy w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które posiadają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Do dochodu wlicza się m.in.
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
- wynagrodzenie za pracę dorywczą,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
- renty,
- emerytury,
- alimenty,
- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- dochody z gospodarstwa rolnego,
- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
- dodatek mieszkaniowy,
- dodatek energetyczny.
Do dochodu nie wlicza się:
- świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575),
- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 ze zm.),
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
- zasiłku celowego,
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
- wartości świadczenia w naturze,
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 ze zm.),
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

 

Osoby / rodziny których jedyną przesłanką kwalifikującą do otrzymania żywności jest niski dochód nie będą mogły skorzystać z w/w pomocy .

 

IMG 20191204 151222 1i doczekały się………… .
Dla dzieci nadszedł ważny dzień. Otóż na 04 grudnia 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie do Domu Kultury zaprosił Mikołaja oraz jego Śnieżynkę. Około godziny 15.00 dobiegał już warkot starego samochodu, którym to, w tym roku Mikołaj przybył z dalekiej Laponii (ze względu na brak śniegu ). Na sali w Domu Kultury czekały już nasze „słodziaki”, bo jak można nazwać nasze kochane małe dzieciaczki roześmiane, niektóre słodko naburmuszone, pełne temperamentu lub wtulone w bezpieczne ramiona Rodzica W spotkaniu uczestniczyły najmłodsze - od 1 roku do 3 lat, które nie uczęszczają do przedszkola.

Czytaj więcej: Hoł  Hoł  Hoł MIKOŁAJU – DZIECI CZEKAJĄ

Najserdeczniejsze Życzenia zdrowych, szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym 2020 Roku
życzy


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami.

 

świąteczna atmosfera - choinka z płatków śniegu

 

.

Załączniki:
FileFile size
Download this file (SCAN0004.PDF)SCAN0004.PDF307 kB

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, iż do dnia 29/11/2019 można zgłaszać dzieci chętne do zimowego wyjazdu na rok 2020.
Organizatorem kolonii letnich jest Fundacja "Szansa dla Gmin" z siedzibą: Al. Jerozolimskiej 11/19 lok. 14 00-508 Warszawa
Zasady udziału w koloniach jak w latach ubiegłych.
1. Opłata 550,00zł
2. Turnus 10 dniowy
3. Dzieci w wieku szkolnym - do 16 lat
4. Aktualne zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu w pełnym zakresie przynajmniej jednego z rodziców (jeżeli dziecko ma inne nazwisko niż rodzic proszę o złożenie pisemnego wyjaśnienia)
5. Wypełniony wzór karty kolonijnej
Termin wyjazdu 25/01/2020 do miejscowości Bukowiec w Bieszczadach Ośrodek Połoniny.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie do dnia 29/11/2019r, osobiście lub telefonicznie 034/35 41 120 wew. 33, 34 lub 35.
Ilość miejsc ograniczona.