EFS980x150

Zarządzenie Nr 11/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie

 z dnia 30 października 2020 roku

 

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert składanych do zapytania ofertowego dotyczącego „ Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla beneficjentów projektu „BEZ BARIER” w związku z realizacją projektu pozakonkrsowego „” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych "BEZ BARIER" spółfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie, Radków 99, 29-135 Radków.
Na podstawie art.44 ( Dz.U.2019.0.869 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z póź.zmianami), stosując przepisy z dnia 11 września 2019 roku ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. ,poz. 1843) zarządzam co następuje;

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 11/2020

2020-11-02 - Dodano: Protokół z rozstrzygnięcia

 

Zapytanie ofertowe Nr GOPS.4220.6.2020 z dnia 21/10/2020 dot. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego do wypożyczalni sprzętu utworzonej w projekcie "BEZ BARIER"

Szczegóły w załącznikach

 

2020-10-21 - Dodano: unieważnienie zapytania

 

Zapytanie ofertowe Nr GOPS.4220.5.2020 z dnia 20/10/2020 dot. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego do wypożyczalni sprzętu utworzonej w projekcie "BEZ BARIER"

Szczegóły w załącznikach

Drodzy seniorzy, ograniczcie wychodzenie z domu, szczególnie w miejsca zatłoczone, do absolutnego minimum. Korzystajcie z pomocy bliskich, sąsiadów. Jeżeli musicie wyjść z domu, pamiętajcie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie pandemii.
Dbajcie o siebie.
APELUJĘ do wszystkich - zwracajmy szczególną uwagę na seniorów i ich potrzeby – nie tylko naszych rodziców czy dziadków, ale też np. sąsiadów, zwłaszcza osoby samotne.
– Zaproponujmy zrobienie zakupów czy wyprowadzenie psa, każda taka pomoc zmniejsza ryzyko zakażenia osoby starszej. To bardzo ważne, byśmy byli wrażliwi na siebie nawzajem. Taka solidarność społeczna jest dzisiaj niezwykle potrzebna .
W czasie pandemii jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Nie może być mowy o narracji „ja się wirusa nie boję” – właśnie taki lekceważący stosunek prowadzi do wzrostu liczby zakażeń. Uważajmy na siebie i osoby w naszym otoczeniu .

 

Halina Knapik
Kierownik GOPS Radków

Zarządzenie
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie
Nr 10/2020
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 14 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 i 2473) zarządza się co następuje:
§ 1. Wyznacza się Maksymiliana Suligę na Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie.
§ 2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę/Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki:
FileFile size
Download this file (zarządzenie_10-2020-koordynator dostepnosci.pdf)zarządzenie_10-2020-koordynator dostepnosci.pdf616 kB

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radkowie

z dnia 05 sierpnia 2020 roku.

 

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

 

Na podstawie art.33 ust.3. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 1040 z póź. zm, w związku z art.1 pkt.1 lit. i ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U z 2015r. poz.90, z póź. zm), § 7  pkt 7 Statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Radkowie Uchwała Rady Gminy XIII/84/2016 z dnia 01 marca 2016 roku, § 11 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie Zarządzenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie  nr 4/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dzień 14 sierpnia (piątek) zarządzam dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 (sobota, tj. w dniu wolnym od pracy.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radkowie.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020
Załączniki:
FileFile size
Download this file (Zarządzenie_9-2020.pdf)Zarządzenie_9-2020.pdf635 kB

Informujemy, iż w dniach od 09.06.2020 r. do 10.06.2020 r. wydawana będzie żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.

W związku z zagrożeniem związanym z wystąpieniem zachorowań spowodowanych zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 pracownicy socjalni pozostaną w kontakcie telefonicznym z zakwalifikowanymi osobami ustalając datę i godzinę odbioru żywności.

Osobom samotnym żywność dostarczana będzie na miejsce zamieszkania.